Vragen van burgers

Stel je vragen via burgersvragen@gmail.com en onze fractie stelt ze in de coalitievergaderingen.

Economie: zomeractie

Vraag?
Het gaf de indruk dat niet alle categorieën even frequent bezocht worden door Lubbekenaren. Voor mensen die wilden deelnemen zouden deelnemende handelaars onder  de rode kleur minder evident te bezoeken zijn. 

Antwoord:
Het is net de bedoeling van de organisatie dat deze handelaars net meer bezocht worden.

Aanpassingen voor meer verkeersveiligheid en vlotter openbaar vervoer

Wat en waarom?
Meer verkeersveiligheid en vlotter openbaar vervoer
Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een reeks maatregelen op de Diestsesteenweg/Staatsbaan (N2) in Lubbeek om de verkeerssituatie daar veiliger te maken en om de bussen van De Lijn vlotter te laten rijden. Er komen aanpassingen over een afstand van 5,5 km, tussen de dorpskern de van Linden en de gemeentegrens met Tielt-Winge.
De ingrepen in Lubbeek sluiten aan op de aanpassingen die Wegen en Verkeer in het voorjaar van 2020 doorvoerde op dezelfde gewestweg (de N2), iets verderop in Tielt-Winge.

Welke verbeteringen?
- meer ruimte voor fietsers
- veilige oversteekplaatsen en afslagstroken; verkeerslichten aan kruispunt Geestbeek / Melkerijstraat
- busbaan richting Diest en vernieuwde bushaltes
- onderhoudsbeurt wegdek
Meer info? https://wegenenverkeer.be/werken/aanpassingen-voor-meer-verkeersveiligheid-en-vlotter-openbaar-vervoer-op-de-diestsesteenweg?fbclid=IwAR37arvVNXF5zlPXs8WwgtCVJ_GlAM4D-9J31MadqL-XgDzmVh8FWY-x5to

Timing en impact?
De werken op de Staatsbaan/Diestsesteenweg (N2) in Lubbeek starten in het voorjaar van 2020 en duren tot einde 2021. Ze worden in verschillende fases uitgevoerd, zie tabblad 'Fasering'. Op het tabblad 'Actuele hinder' vindt u alle informatie over de verkeershinder.

Ontwerpstudie?
https://wegenenverkeer.be/studies/studie-ter-voorbereiding-van-herinrichting-diestsesteenweg/staatsbaan-tussen-leuven-en?fbclid=IwAR0-qkm_EZFnD9lC1x_dMt1ZvIHycS9UEf9bDfrhK3ynBSy1JxSXTYVFAfc

Bereik van het vaccinatiecentrum

Vaccinatiecentrum De Roosenberg is gelegen aan het Zoet Water, Maurits Noëstraat 15 te 3054 Oud-Heverlee.

Langs de invalswegen is bewegwijzering aangebracht en vanaf Leuven-station neem je bus 337 (Leuven-Waver). De Lijnbus stopt op een kwartier wandelen van het vaccinatiecentrum De Roosenberg. Ga je met de fiets, dan zijn er voldoende fietsstallingen, voor de wagens zijn er parkeerplaatsen en een Kiss&Ride-zone (langs de openbare weg) voorzien.

Beschik je niet over eigen vervoer?
Neem dan tijdig contact op via het nummer 016 47 97 07 of mail naar vaccinatiecentrum@lubbeek.be.
Eén van onze vrijwilligers brengt je dan, op een veilige manier en tegen de kostprijs van 8 euro heen en terug naar het vaccinatiecentrum.

Stand van zaken van het Vrijetijdsplatform

Momenteel is er een piloot-werkgroep met een vijftal personen opgericht. Samen wordt er nagedacht over het uitvoeren van het vrijetijdsbeleid.
De opvolging van de stand van zaken kan je op de voet volgen via https://www.lubbeek.be/vrijetijdsplatform

Geldigheid van de waardebonnen #lokaalstaatcentraal en vouchers van de zomerwandelingen

Deze waardebonnen en vouchers worden met vijf maanden verlengd. Je kan ze tem 31 augustus 2021 inwisselen bij de deelnemende handels- en horecazaken.

Wandel- & Horecagids

Niet in je brievenbus? Je kan hem digitaal raadplegen via https://www.lubbeek.be/publicaties/categorie/12/brochures

Beleidsplan Omgevingshandhaving

De gemeenteraad heeft het Beleidsplan Omgevingshandhaving goedgekeurd. Dit beleidsplan dient als leidraad zodat er efficiënt en doelmatig kan opgetreden worden.

In het plan worden prioriteiten bepaald, en dit zowel op het vlak van ruimtelijke ordening als op vlak van milieu. De overtredingen die hieronder behoren volgen een doorgedreven handhavingstraject om tot de gewenste oplossing te komen. De handelingen die in de prioriteiten staan opgesomd, zullen proactief gescreend en gecontroleerd worden.

Volgende overtredingen zullen prioritair zijn op vlak van ruimtelijke ordening:
- het niet naleven van de vergunningsvoorwaarden
- het wijzigen van het aantal wooneenheden
- het aanleggen van verharding die meer dan 50% van de voortuinzone inneemt

Volgende overtredingen zullen prioritair zijn op vlak van milieu:
- zwerfvuil en sluikstoren
- grondwater, hemelwater en waterlopen
- bodem 
- inrichting met een mogelijk hoog nadelig effect op de omgeving

Kort punt in het vragenkwartiertje gemeenteraad 25.05.2021

Kan de gele container vaker geledigd worden? De gele container is een must-have voor transport van papier en karton, maar de containers moeten vaker geledigd worden. Ze zitten snel vol en worden ook te zwaar.

Kort punt in het vragenkwartiertje gemeenteraad 25.05.2021

Gebeurt er bij ons controle op reflecterende of goed zichtbare huisnummers?  Je wil het niet meemaken dat de ambulance, politie of brandweer je huis niet vindt als je in nood zit. Uiteraard kan elke burger dit voor zichzelf even controleren, maar je kan dat moeilijk controleren bij je buren. Dit is een taak van de gemeente.

Structurele vraag gemeenteraad 25.05.2021

CD&V is akkoord dat een woonbehoeftestudie een nieuw licht kan werpen op de woonbehoeften in Lubbeek anno 2022. De vraag is of er al te veel gebouwd wordt... Als je weet dat er in 2012 te weinig woongelegenheid was vooral voor jonge mensen en senioren en dat er een hele succesvolle beweging in gang is gezet is om hier wat verandering in te krijgen, moeten we er natuurlijk ook voor zorgen dat er geen overaanbod ontstaat. Cd&V is in elk geval voorstander van regelmatige evaluatie. We houden de vinger aan de pols!

Structurele vraag gemeenteraad 25.05.2021

Onze laatste vraag in het vragenkwartiertje ging ook over ruimtelijke ordening. Sinds de omschakeling naar de codex zijn de verkavelingsvoorschriften in bepaalde wijken misschien te zeer versoepeld. Op aangeven van Rita Vandamme- Lombaerts wordt gemeld dat het ruimtelijk karakter van de wijken enorm wordt hertekend en dat men ook moet reflecteren over waardenbehoud: beschermen van landelijk karakter, waarde van de grond, ruimtebeleving... De vraag is wat er mogelijk is in de nieuwe stedenbouwkundige verordening.