Jaarplan


 

 

       College van Burgemeester en Schepenen 2013-2018

Beleidsnota 2013-2018

Lubbeek terug op de sporen

 

 

Inleiding. 3

Politie en veiligheid. 4

Brandweer en civiele bescherming. 7

Openbare werken. 7

Patrimonium.. 9

Mobiliteit en verkeersveiligheid. 11

Personeel 12

Onderwijs 13

Kinderopvang. 16

Jeugdmuziekschool 16

Landbouw.. 17

Dierenwelzijn. 18

Milieu en natuur 18

Cultuur, jeugd en sport 21

Financien. 24

Economie. 27

Informatie. 29

Internationale samenwerking. 31

Ruimtelijke ordening. 32

Welzijn, senioren en OCMW.. 35


 

BELEIDSNOTA 2013-2018

Inleiding

Beste dorpsgenoot,

Onze gemeente komt uit een moeilijke bestuursperiode. De afgelopen jaren werd er – door politiek geruzie – amper bestuurd. De gespannen sfeer werkte demotiverend. Verschillende cruciale dossiers liepen vertraging op. Verandering was nodig. De grootste uitdaging voor de nieuwe bestuursploeg is om Lubbeek terug op de sporen te zetten.

N-VA, CD&V en Lubbeek Leeft slaan de handen in elkaar en zullen de komende zes jaar de gemeente besturen met een ruime meerderheid van 15 gemeenteraadszetels op 23. Inspraak, zuinigheid en duurzaamheid zijn de drie sleutelbegrippen doorheen deze nota. De gemeente Lubbeek staat voor een participatief, zuinig & duurzaam beleid. De mening van de burger vertalen in kosteneffectieve beslissingen met respect voor mens en milieu, dat is de boodschap. Lubbeek zal zo ook de komende jaren een aangename en groene woon-, leef- en ontspanningsgemeente blijven.

Bij het opstellen van dit bestuursplan voegden we al onmiddellijk de daad bij het woord. Gedurende zes weken werd er in zeven ‘denktanks’ inhoudelijk gediscussieerd over onze plannen en beleidsdromen. Daarnaast werden tientallen ‘experts’ geraadpleegd voor extern advies. Het resultaat van deze mooie vorm van georganiseerde inspraak mag gezien worden. Met 40 bladzijden concrete voorstellen schetsen we ons toekomstbeeld voor Lubbeek.

Voor het eerst in decennia wordt Lubbeek bestuurd zonder de liberalen. Dit betekent echter niet dat we geen liberale accenten leggen. Lage belastingen, structurele besparingen op het overheidsapparaat en een ondernemingsvriendelijk klimaat blijven de komende zes jaar gemeentelijke speerpunten. Voor het eerst telt onze gemeente een overkoepelende ‘schepen van economie’. De honderden zelfstandigen, ondernemers en vrije beroepen kunnen een gemeentelijk aanspreekpunt en luisterend oor immers goed gebruiken.

Onze bestuursploeg belooft u terug rust en stabiliteit te brengen in het woelige Lubbeekse politieke landschap. U koos op 14 oktober voor minder praatkracht en meer daadkracht. Wel, op ons kunt U rekenen!

Warme groet,

Uw burgemeester, Theo Francken

 

Politie en veiligheid

ANALYSE

De gemeente Lubbeek maakt deel uit van de politiezone Lubbeek-Holsbeek-Bierbeek-Boutersem van circa 40.000 inwoners met Lubbeek als hoofdgemeente. Onze politiezone telt in totaal 68 medewerkers: 57 ‘blauwe’ of operationele medewerkers en 11 administratieve en logistieke krachten.

Uit de tevredenheidsenquête 2011 blijkt er tevredenheid te bestaan over de politiediensten. Op de vraag welke taken de lokale politie prioritair moet aanpakken, kwam volgende lijst naar voor:

 1. diefstal met bedreiging en/of geweld
 2. inbraak in woningen
 3. alcohol controleren in het verkeer
 4. snelheid controleren
 5. optreden bij verkeersagressie

Op de vraag “Hoe (on)tevreden bent u over de politie van uw politiezone en haar werking?” antwoordde 56% dat ze tevreden tot heel tevreden te zijn, 20% was tevreden noch ontevreden, 20% had geen mening en 4% van de bevraagden was ontevreden tot heel ontevreden. Wat de herkenbaarheid van de wijkagent betreft zien we wel dat slechts 37% van de respondenten aangeeft zijn/haar wijkagent te kennen. Hier zit zeker ruimte voor verbetering.

We moeten wel opletten met het ziekteverzuim. In 2011 werden 1.908 ziektedagen genoteerd voor het hele korps. Daarbovenop kwamen nog eens 6 arbeidsongevallen. In totaal was er in ons korps een afwezigheid van 2231 dagen ten gevolge van ziekte of ongeval. Dit komt neer op een ‘verlies’ van een zevental voltijdse medewerkers.

VISIE

De kerntaak van de politie is bijdragen tot een veilige en leefbare buurt. In samenwerking met de burgers en onder het gezag van onze overheden bieden wij als eerstelijnsdienst een kwaliteitsvolle en gemeenschapsgerichte politiezorg aan. Hiertoe moet gefocust worden op:

 • een zichtbare, aanspreekbare en aanwezige politie
 • een duidelijke bepaling, uitvoering, opvolging en bijsturing van prioriteiten
 • een gezonde balans tussen preventie en bestraffing
 • een doorgedreven samenwerking met partners
 • een optimale informatie-uitwisseling

zodat we de waardering en erkenning krijgen van een tevreden bevolking. En dit met een houding om voortdurend te leren en te verbeteren.

OP WEG NAAR DE TOEKOMST

Wisselwerking bevolking - beleid – politie

Optimaliseren van de samenwerking van in eerste instantie de wijkpolitie met de gespecialiseerde ambtenaren van de gemeente, zodat ze wederzijds weten wat men kan verwachten. Dit betekent samenwerking en coördinatie van de verschillende gemeentelijke diensten: openbare werken (wegenonderhoud), onderwijs (lespakketten), administratie en dienstverlening (meldingen), financiën, leefmilieu (inbreuken), … met de politiediensten.

We herwaarderen de politieraad, dit betekent dat er een betere uitwisseling komt van ideeën en informatie tussen het politiekorps en de politieraad.

Er komt een vlotte doorstroming van en toegankelijkheid tot de basisgegevens van onze politiediensten, o.a. via de website. Verslagen en beslissingen van de politieraad worden zo snel mogelijk openbaar gemaakt.

Personeelsbestand

We streven naar een maximale uniformiteit qua dienstverlening in de 4 wijkcommissariaten.

We streven naar het piramidale organisatiemodel van 1 officier, 2 middenkaders, 4 basiskaders. We zetten langzaam maar zeker de stap naar de vervanging van oudere medewerkers door jongere werknemers.

Er wordt extra aandacht besteed aan het hoog aantal ziektedagen o.a. door inspanningen inzake fitheidstraining van het korps.

We bewaken de overuren zoals vervat in het project interne kwaliteitszorg.

Wij behoren niet tot de mogelijke zones met een graaicultuur maar blijven de vinger aan de pols van het statuut houden.

Uitrusting

We houden het modern wagenpark kwantitatief en kwalitatief op niveau (24u.-permanentie van blauw op straat), eco als het kan. Elke nieuwe aankoop gebeurt weloverwogen.

ICT-toepassingen moeten personeelsbesparend en dus gebruiksvriendelijk zijn.

Er wordt voor 2018 een beslissing genomen in het dossier van de infrastructuur van het zonaal hoofdkwartier te Lubbeek.

Alle overheden dienen te besparen, ook de lokale overheid en de politiezones. Er wordt de komende 6 jaar elk jaar structureel bespaard. De besparingsdoelstelling wordt in overleg met de andere gemeenten van de politiezone en de hoofdcommissaris vastgelegd.

Verkeersveiligheidsfonds

We plannen een gespreide investering van de middelen voor zuivere politiedoeleinden (wedde medewerkster snelheidspv’s) maar ook ter ondersteuning van de verkeersveiligheid in de gemeente (smileys, black boxen om verkeersstromen te meten).

Wijkpolitie

We herwaarderen de wijkagent :

 • We willen hem meer in het straatbeeld zien verschijnen (ook per fiets) omdat hij de uitgelezen vertrouwenspersoon in de buurt is;
 • De wijkagent legt waar nodig huisbezoeken af zodat er in overleg met de buurtbewoners sociale controles tot stand kunnen komen o.a. ivm geluidsoverlast, geurhinder, verdachte gedragingen en activiteiten. Regelmatig bezoekt hij speelpleinen en afgelegen terreinen waar de jeugd verzamelt zodat hij enerzijds een betere band krijgt met de jeugd en anderzijds een oogje in het zeil kan houden. Deze controles dienen eveneens te gebeuren bij de bollenparken (afvalcontainers). Grensgebieden en -straten mogen ook niet uit het oog verloren worden.
 • We onderzoeken de mogelijkheid om een meldpunt ‘onveilige- en knelpuntsituaties’ op te richten.
 • De wijkagent dient de bewoners er eveneens attent op te maken dat:
  • verkeersveiligheid aan de scholen bij de ouders begint;
  • de stoepen voor hun woning onderhouden moeten worden;
  • overhangende takken, hagen en houtkanten gesnoeid dienen te worden.
  • Hij dient eerst te informeren, aan te manen en pas nadien te sanctioneren.
  • De politie dient indien nodig ook bestraffend op te treden en controle uit te voeren op de netheid van de wegen o.m. bij het verlaten van landbouwwerken, grond- en wegenwerken.

Zonaal denken

Zeker qua grotere investeringen denken burgemeesters lokaal en minder zonaal. De pecuniaire onderlinge verdeelsleutel (volgens KUL-norm) blijft een heikel punt en leidt tot patstellingen (cfr. dossier infrastructuur nieuw hoofdkwartier). Lubbeek onderneemt stappen om de discussie aan te gaan over de parameters.

Wij zijn voorstander voor de opstelling van een algemeen éénvormig politiereglement voor de vier gemeenten van de politiezone wat het optreden van de politie zal vergemakkelijken bij het verbaliseren in geval van overlast of een andere overtreding.

Veiligheidsplan

Wij gaan voor een alert en kordaat veiligheidsbeleid, dat ook preventief werkt en vragen dat overtredingen niet onbestraft blijven. Een kordaat optreden en bestraffing bij zgn. kleine criminaliteit en overlast die als hinderlijk worden beschouwd bv. sluikstorten, verbranding van verboden producten, alsook het spuiten van graffiti.

De politie dient meer gerichte controles uit te voeren, in het straatbeeld te verschijnen en te verbaliseren bij overdreven snelheid (geregelde snelheidscontroles…). Verkeerd parkeren wordt bestraft en er komt intensieve controle aan gevaarlijke punten zoals bv. aan kruispunt Gellenberg-Staatsbaan.

De politie dient aan de scholen een sensibiliseringscampagne in te voeren in de zone 30. N.a.v. de vele inbraken komt er een actieplan en wordt er een mobiele installatie voor nummerplaatherkenning aangekocht.

 

 

Brandweer en civiele bescherming

Brandweer

Ook de brandweer is een onderdeel van de veiligheid en heeft meer taken dan alleen maar het blussen van branden. De gemeente moet erop toezien dat de brandweer deze dienstverlening optimaal levert en dit in het bijzonder voor dringende interventies.

Wij vragen daarom dat er een update gebeurt van het rampenplan, dit zeker na de problemen met de gasleiding op de Heide en de brand op het bedrijventerrein in Lubbeek Sint-Bernard en vragen dat alle procedures nagekeken worden zoals o.m. het verhogen van de druk op de waterleiding en het nakijken van de brandkranen. Men dient eveneens diverse rampoefeningen te houden bv. in scholen, rust- en verzorgingstehuizen en openbare gebouwen.

Lubbeek is verdeeld over twee brandweerkorpsen nl. het brandweerkorps Leuven voor Linden, Lubbeek en Pellenberg en het brandweerkorps Tienen voor Binkom. De gemeente dient na te gaan hoe de operationele diensten op de veiligste, voordeligste en snelste manier adequate hulp kunnen bieden bij een interventie in Lubbeek.

Bij nieuwe woningen en herbouw wordt er bij de gunning aandacht gevraagd voor het plaatsen van voldoende grote huisnummers en zichtbaarheid ’s nachts (fluoriscerend, LED, …).

De bouwaanvragen voor appartementsgebouwen en openbare gebouwen van een bepaalde grootte worden voor de gunning doorgestuurd ter advies aan de brandweer.

Civiele bescherming

Bij grote overlast dient de brandweer/politie sneller een beroep te doen op de hulp van de civiele bescherming. Deze dienst beschikt over het nodige materiaal en de vrijwilligers om in noodsituaties een ondersteunende functie uit te oefenen.

Openbare werken

Openbare werken aan gemeentelijke wegen, fietspaden en voetpaden moeten gebeuren op een efficiënte wijze, d.w.z. volgens het principe van de goede huisvader: eerst doen wat eerst moet gebeuren. Ieder openbaar werk vereist een impactanalyse van het project op de omgeving.

Daarnaast zetten wij in op een nette , goed onderhouden gemeente met aanplant van duurzaam, onderhoudsvriendelijk groen.

Informatie en communicatie

De gemeente zal voorafgaandelijk aan openbare werken correcte en volledige informatie verschaffen aan de burgers en een open communicatie behouden tijdens de werken teneinde eventuele vragen en problemen oplossingsgericht aan te pakken.

Voor een optimale communicatie en verstandhouding tussen de schepen van openbare werken en het personeel op het terrein is het aangewezen een bureau te voorzien in de gemeentelijke loods om zo een vinger aan de pols te houden.

Planning

De gemeente zal het initiatief nemen om een globaal gemeentelijk programma op te zetten in nauwe samenspraak met alle nutsmaatschappijen. In dit programma moeten alle in Lubbeek voorziene werken worden opgenomen alsook de door de nutsmaatschappijen geplande werken. De locaties van de werken worden in kaart gebracht met als doel de werken op elkaar af te stemmen om cumulatieve hinder te vermijden. Wanneer de werken op een bepaalde locatie zijn voleindigd zal er een tienjarig verbod van kracht worden om niet-urgente werkzaamheden uit te voeren.

Regelmatig onderhoud van de wegen volgens een prioriteitenplan staat garant voor een duurzaam budgettair plaatje. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar overstromingsgevoelige straten, trage wegen en veldwegen (ruilverkavelingswegen). Alle wegen krijgen periodiek een beoordeling en worden gecodeerd in functie van de behoefte aan herstellingswerken. In het gemeentelijk budget zal jaarlijks een vast bedrag worden vastgelegd voor het doorlopend onderhoud van de wegen. Het budget van de volledige legislatuur zal gespreid worden over de eerste 5 jaar ter preventie van duurdere werken in het laatste jaar van de legislatuur.

Een globaal afwateringsplan zal volgende activiteiten regelen: het onderhoud van wachtbekkens, de slibruiming en het anti-erosiebeleid (samenwerking met landbouwers), het openleggen van grachten, de ruiming van beken en de kanalisatie van regenwater.

Het dossier Dorpsstraat zal prioritair worden aangevat omdat dit de laagst gelegen locatie is in een reeks van te behandelen dossiers. Om het dossier zo spoedig mogelijk op de sporen te krijgen wordt er een projectleider aangesteld vanuit het gemeentelijk managementteam en de nutsmaatschappijen worden onverwijld gecontacteerd voor overleg. Voor het dossier van de Dorpsstraat is het tevens uitermate belangrijk dat de mogelijke aankoop van de kloostersite door het UZ Leuven op de voet wordt gevolgd en dat er overleg wordt gepleegd betreffende de plannen met de site.

In overstromingsgevoelige straten zullen zandzakken preventief bedeeld worden.

Inzake trage wegen zullen twee dossiers met voorrang worden behandeld: voetweg 60 te Binkom en de trage weg die Hazeput  op een veilige manier verbindt met de Vrije basisschool te Lubbeek. Het gebruik van deze wegen moet worden gereglementeerd. Er worden geen gemotoriseerde voertuigen toegelaten. De afschaffing en verlegging van trage wegen zou moeten vastgelegd worden in een uniform reglement. Een vaste formule voor de bepaling van meer- en minwaarde dient te worden uitgewerkt. We geven het overleg met eigenaars/pachters maximaal kansen om het beste resultaat te bereiken.

Het dossier fietspad Bollenberg/Lubbeekstraat wordt meteen uitgevoerd. Ondertussen wordt tevens werk gemaakt van alternatieve fietsroutes: een route via Herendaal naar Pellenberg, een route van Binkom naar Lubbeek via Heurbeek, een route van Sint-Bernard langs Ledigheid, tramroute en oude baan naar Kessel-Lo. Subsidies voor een dergelijke realisatie dienen maximaal te worden uitgeput.

Er moet dringend werk gemaakt worden van het herstel van het Roth. Tegelijk moet het eenrichtingsverkeer tussen Geestbeek en Schubbeek worden bekeken.

De herinrichting van de N2 is een prioriteit. De bespreking komt in 2013 uitgebreid aan bod op een commissiezitting.

Een centraal en efficiënt meldpunt voor defecte verlichting zal worden ingericht. Een goede verlichting verhoogt immers de veiligheid. Een gelijkaardig initiatief bestaat reeds onder Infrax maar de werking ervan laat te wensen over.

Tijdens de winterse dagen openen wij een ‘sneeuwtelefoon’. Het gaat hier niet om een gratis verhaal. Eén bon voor een zak strooizout van 10 kg aan 1 euro zal worden gepubliceerd in het infoblad, af te halen in de gemeentelijke werkplaats. Inwoners die zelf niet in staat zijn om de stoep ijs- en sneeuwvrij te maken, kunnen een beroep doen op een gemeentelijke arbeider, weliswaar tegen betaling. Inzake ijs- en sneeuwbestrijding is het daarnaast noodzakelijk om strooizouttekorten te vermijden middels een doordacht en economisch voorraadbeheer.

Modder op de rijweg dient snel en adequaat te worden verwijderd. De landbouwers moeten gesensibiliseerd worden voor de gevaarlijke situatie die dit creëert.

In 2013 plaatsen we proefopstellingen (cfr. Houwaartstraat) o.a. in de Meenselstraat, Nachtegalenstraat, …

We herstellen de Pinoutstraat en Nederblok en we vernieuwen het Kerkplein te Pellenberg.

De aanpassingen van het rioleringsstelsel vereisen een strikt schema gezien we de hinder voor de burger niet nodeloos lang wensen uit te rekken in de tijd.

Veilige schoolomgevingen zijn voor het gemeentebestuur een permanent aandachtspunt.

Patrimonium

Het gemeentelijke onroerend goed beslaat een omvangrijk pakket, zowel fysiek als budgettair. Met regelmaat onderhoudswerken uitvoeren aan deze gebouwen is bijgevolg geen overbodige luxe. Op lange termijn zorgt dit ervoor dat de investeringen langer dienstig zijn voor de noden van burger en gemeente. Mits duidelijke afspraken met de gebruikers moet maximaal multifunctioneel gebruik van de gemeentelijke gebouwen en infrastructuur de logische keuze zijn.

Elk gemeentelijk gebouw wordt onderworpen aan een analyse om de ecologische voetafdruk ervan vast te stellen en zo mogelijk te verkleinen.

De gemeentelijke verhuurcontracten moeten kritisch worden herbekeken, als daar zijn: gemeente-sporthal, gemeente-voetbalverenigingen, enz.

Om het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur te verzekeren is een optimale organisatie van de gemeentelijke loods essentieel. Wat in eigen beheer kan gebeuren mag niet worden uitbesteed. De reeds gedane investeringen in materieel moeten optimaal renderen. Bij mogelijke behoefte aan investering in nieuwe installaties, machines en uitrusting zal een degelijk onderbouwde afweging gemaakt worden tussen aankoop en uitbesteding. De aangekochte beheersoftware werd tot op heden nog niet gebruikt. Dit is nochtans een nuttig instrument om tot een vlotte organisatie van de opdrachten te komen.

Projecten

De visie van de nieuwe bestuursploeg betreffende het aanbod van gemeentelijke infrastructuur verschilt in die zin van het vorige beleid dat er niet massaal centraal zal geïnvesteerd worden. De overtuiging heerst dat elke deelgemeente recht heeft op een aanbod aan infrastructuur in de eigen dorpskern. Verenigingen versterken het sociale weefsel. Delokalisatie van hun activiteiten naar centraal gelegen gemeentelijke voorzieningen zou leiden tot uitdoving van een aantal succesvolle initiatieven omdat deze geworteld zijn in eigen dorp. Er wordt dus een nieuwe koers uitgezet met volgende projecten op de tafel.

Lubbeek

Korte termijn

 • Bouw van een nieuwe bibliotheek voor de sporthal.
  Dit heeft als voordelen dat de cafetaria dubbel kan worden gebruikt en dat het gebouw vlot bereikbaar is vanaf de Gellenberg voor personen die minder mobiel zijn.
 • Renovatie of nieuwbouw feestzaal Libbeke.
  De huidige capaciteit van de zaal wordt als voldoende beschouwd. Het gebouw is echter dringend aan vernieuwing toe. Op zeer korte termijn zal er in overleg met het architectenbureau Dierendonck-Blancke worden bekeken of er gedownsized wordt in het reeds bestaande nieuwbouwproject en of  renovatie ook een optie is. De uitvoering van het project zoals het heden voorligt is immers budgettair onhaalbaar.

Lubbeek St-Bernard

Middellange termijn

 • Kerk
  De Kerkfabriek van Sint-Bernard zal worden uitgenodigd om een voorstel te formuleren i.v.m. de toekomst van de kerk.

Binkom

Korte termijn

 • School en chirolokalen
  De bouw van de nieuwe school en van de nieuwe chirolokalen zal kortelings aanvatten. Dit bouwproject zal kort worden opgevolgd om tot een maximaal eindresultaat te komen waar de kinderen en jeugd van Binkom een veilige haven zullen vinden.
 • Santro
  Er is dringend nood aan een verbouwing van de keuken zodat er ook effectief kan gekookt worden voor grote groepen.

Pellenberg

Korte termijn

 • School
  Het schoolgebouw zal worden uitgebreid met 8 klassen zodat het containerklastijdperk kan worden afgesloten.

 

 

Linden

Middellange termijn

 • Oud gemeentehuis
  Dit gebouw vereist een functionele evaluatie.
 • Pastorij
  De pastorij wordt niet afgebroken. Een herbestemming dringt zich op.

Elke deelgemeente

Korte termijn

 • In elke deelgemeente zal werk gemaakt worden van speelpleintjes en zitbanken met als doel het sociale netwerk te ondersteunen. Dit zal telkens gebeuren in overleg met de lokale bewoners.
 • De mogelijkheid tot het plaatsen van één openbaar toilet in elke deelgemeente moet worden nagegaan.
 • Om de gemeentelijke gebouwen zo lang als mogelijk optimaal te kunnen inzetten is het aangewezen een formeel onderhoudsschema op te stellen.
 • Een permanent onderhoud moeten alle kerkhoven en de sterretjesweide in ere houden.

Mobiliteit en verkeersveiligheid

Lubbeek beschikt sinds  juli 2012 over een mobiliteitsplan, opgesteld door de Raad voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Dit gedragen plan mag geen dode letter blijven. De gemeente zal het plan gefaseerd uitvoeren teneinde de mobiliteit en verkeersveiligheid in onze gemeente te verhogen. Van de voorgestelde ingrepen die slechts een minieme investering vereisen van de gemeente zal zo snel als mogelijk werk worden gemaakt. De grotere projecten vragen een langere voorbereidingsfase en een groter investeringsbudget. Aan de hand van een prioriteitenlijst zal de gemeente, binnen de budgetmogelijkheden, de in het mobiliteitsplan voorgestelde grote werken aanvatten. We streven naar een maximale samenwerking met en ondersteuning van de gemeentelijke Raad voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

Korte termijn

Prioritair moeten veiliger schoolomgevingen worden nagestreefd. Van elke schoolomgeving zal een evaluatie gemaakt worden m.b.t. verkeersveiligheid om dan in overleg met de directies, de oudercomités en de omwonenden te komen tot een gedragen project voor elke school. Hier kan nooit voldoende aandacht aan besteed worden. Daarom moet er ook continu blijven gezocht worden naar verbeterpunten. Als eerste punt zal voor de schoolomgeving in Pellenberg éénrichtingsverkeer worden ingevoerd in de Fonteinstraat voor het verkeer komende uit de Slijkstraat. Ook de kasseien rond de school zullen aangepakt worden.

Over heel Lubbeek zullen er snelheidszones (70-50-30) worden ingevoerd. Om preventief te sensibiliseren zal het aantal snelheidsinformatieborden worden uitgebreid. Er zullen geen flitspalen geïnstalleerd worden ter controle van de snelheid. Wel wordt er als repressief optreden van de politie verwacht dat er frequent gerichte controles worden uitgevoerd.  Naast het repressieve optreden is het wenselijk dat de politie ook proactief optreedt inzake snelheid, bv. door verhoogde aanwezigheid op kritieke locaties.

De belangrijke verkeersassen in Lubbeek worden voorrangswegen. Aldaar wordt de ‘voorrang van rechts’ dus afgeschaft.

De snelbus Tienen-Leuven houden we zeker in stand als vlotte verbinding voor de inwoners van Binkom en Lubbeek. De nachtbussen moeten blijven rijden, zeker op de grote verkeersassen. We herbekijken het belbusconcept.

De Nachtegalenstraat in Linden moet een veilige fietsverbinding worden voor het fietsverkeer van en naar Kessel-Lo. Een analyse naar de mogelijkheden dienaangaande zal worden aangevat.

Bedrijven dienen ook te worden geëvalueerd op verkeersveiligheid. De routes van het vrachtverkeer van en naar bedrijvensites zal in kaart worden gebracht en in samenspraak met de ondernemers moet worden uitgekeken naar eventuele alternatieve routes zodat dit verkeer uit dichtbewoonde straten en in dorpskernen kan worden vermeden. Voor locaties waar geen alternatief mogelijk is, moet worden bekeken hoe de hinder zo beperkt mogelijk kan blijven door eventuele infrastructurele of verkeerstechnische ingrepen.

Middellange en lange termijn

Op middellange en lange termijn blijft het mobiliteitsplan de leidraad om verdere inspanningen te leveren inzake mobiliteit en verkeersveiligheid. De vooropgestelde prioriteitenladder zal hierbij in acht genomen worden. Daarnaast zal ook de nieuwe input van de raad in overweging genomen worden en zal er rekening worden gehouden met wijzigende omgevingsfactoren die mogelijks nieuwe behoeftes creëren wat mobiliteit en verkeersveiligheid aangaat.

Personeel

Het personeel dient zo efficiënt mogelijk ingezet te worden om een optimale interne en externe dienstverlening te garanderen. Ieder personeelslid wordt ingezet volgens competenties en kwaliteiten: enkel zo zit de juiste man/vrouw op de juiste plaats.

Om tot een maximale ontplooiing van ieders kunnen te komen zal op basis van een gespreksronde met het personeel een correcte functieomschrijving worden opgemaakt met duidelijke takenpaketten en verantwoordelijkheden. We trachten tevens een scherp beeld te krijgen van de werkdruk per dienst en streven naar een evenredige verdeling ervan.

Om de dienstverlening te garanderen zal er een back-up plan worden opgesteld. Een flexibele inzetbaarheid moet mogelijk worden om tijdelijke tekorten op de eigen dienst of op een andere dienst op te vangen.

Wij verwachten een open communicatie tussen het personeel onderling en tussen het personeel en het bestuur. Wij hebben een luisterend oor voor eenieder en zullen oplossingsgericht en constructief tussenkomen wanneer nodig.
Tevens zal er werk worden gemaakt van loopbaanbegeleiding.

Inzake aanwervingen, verloning en bevordering zal er een transparant en eerlijk beleid worden gevoerd.

Een slanke overheid begint bij de gemeente. Wij wensen geen gedwongen ontslagen maar er zal wel een deel van de pensioengerechtigde ambtenaren onvervangen blijven. Dit volgens het principe ‘geen groei, geen snoei’.

Opdrachten die binnenshuis kunnen worden uitgevoerd zullen niet worden uitbesteed. Een extra opleiding kan ervoor zorgen dat een dure, continue uitbesteding wordt geëlimineerd. Dit zijn de efficiëntiewinsten waarnaar we op zoek gaan binnen het domein personeel.

Wij zijn ervan overtuigd dat we, mits ieders inspanning, Lubbeek een dynamisch gemeentelijk team kunnen geven dat elke dag met kennis van zaken, gemotiveerd en met de glimlach elke inwoner een kwalitatieve dienstverlening aanbiedt.

Onderwijs

We streven naar een zo rationeel mogelijk aanbod, naar efficiënt en optimaal gebruik van infrastructuur en middelen, naar uitbreiding van netoverschrijdende samenwerking en ijveren voor een verkeersveilige schoolomgeving.

Infrastructuur en aankopen

Kwaliteitsvol onderwijs hangt voor een groot deel samen met kwaliteitsvolle infrastructuur. Een aangepast kader geeft de onderwijstaak een pedagogische, didactische en sociale meerwaarde. Als uitgangspunt wordt gesteld dat nieuwe infrastructuur, uitbreiding, aanpassing of opwaardering moet worden voorzien waar en wanneer dat noodzakelijk is. Zowel het technisch onderhoud van de infrastructuur als de dagelijkse schoonmaak moet een permanent werkpunt zijn.

We streven naar een gezond binnenklimaat, propere WC’s en nette schoollokalen.

Gemeentelijke basisschool De Stip Linden

Dit schoolgebouw is gloednieuw opgericht in 2010. De uitdaging ligt erin het gebouw zo lang als mogelijk te bestendigen om de gemeentelijke investering hierin te laten renderen. Het is dus zaak om toezicht te houden op het regelmatige onderhoud, zowel dagelijks en technisch onderhoud als grote onderhoudswerken. Om dit te garanderen moeten tijdig de nodige budgetten voorzien worden.

Gemeentelijke basisschool De Stip Binkom

In het voorjaar van 2013 zullen de werken voor de geplande nieuwbouw van start gaan. De nieuwbouw is een gezamenlijk project voor de huisvesting van zowel de school als de plaatselijke chiroafdeling. De werken zullen op de voet worden gevolgd in een constructieve wisselwerking tussen de verschillende betrokken actoren.

Gemeentelijke basisschool Pellenberg

De school heeft hoge nood aan een uitbreiding met 8 klassen. Er werden reeds enkele stappen gezet tijdens de afgelopen legislatuur. Dit project moet op de rails worden gezet richting effectieve uitvoering.

 

 

Alle gemeentelijke basisscholen

Voor de bestaande gebouwen is het ook hier zaak om toezicht te houden op het regelmatige onderhoud, zowel dagelijks en technisch onderhoud als grote onderhoudswerken. Voor de grote onderhoudswerken moeten tijdig de nodige budgetten worden voorzien. In het kader van het dagelijks en technisch onderhoud moet er een analyse worden gemaakt van het huidige personeelsbestand van de onderhoudsploeg. Aan de hand van de resultaten zal er een beslissing genomen worden of het al dan niet noodzakelijk is om deze ploeg uit te breiden en of het al dan niet opportuun is om eigen schoonmaakpersoneel in te zetten.

Er is een behoefte aan bijkomend ICT- en multimediamateriaal. De aankoop van deze uitrusting zal gespreid worden in de tijd.

schoolPersoneel

Aangezien kwaliteitsonderwijs voor ons meer betekent dan enkel het realiseren van doelen, hechten we belang aan het pedagogisch klimaat, door optimale aanwending van gesubsidieerde uren voor beleidsondersteuning en directie, zowel als lestijden.

In deze context zal er onderzocht worden of een splitsing van de gemeentelijke basisschool De Stip Linden-Binkom leidt tot een bijkomend gesubsidieerd personeelslid van 0,5 VTE voor de directie. Indien dit zo is moet er tevens worden nagegaan of deze opsplitsing de gehele schoolactiviteit ten goede komt.

Ook zal er in dialoog worden getreden met de besturen van Boutersem en Bierbeek met de bedoeling om eventueel een koepel te vormen over de 3 gemeenten. Dit met als doel op bepaalde vlakken gezamenlijke organisatie te realiseren indien kostenbesparend en mogelijk. Hier dient in overweging genomen te worden dat de gezamenlijke organisatie niet ten koste mag gaan van de kwaliteit. Deze koepel zal enkel tot stand komen indien de nodige 0,5 VTE directie wordt gesubsidieerd door de hogere overheid.

Communicatie

Voor alle betrokken partijen binnen onderwijs is communicatie met moderne middelen noodzakelijk.

Om dat doel te bereiken dient er een communicatieplatform te worden gecreëerd in de vorm van een gemeentelijke onderwijswebsite. Deze website zal niet het loutere doel hebben informatie te verstrekken maar zal ook de papieren communicatie tussen school en ouders vervangen door eenvoudige en eenvormige elektronische communicatie.

De website zal gebouwd worden door de gemeentelijke diensten en moet voldoen aan enkele belangrijke eisen. Het resultaat moet een handig en bruikbaar instrument zijn voor de drie scholen en moet voldoende mogelijkheden bieden naar de toekomst. De school en het oudercomité moeten de mogelijkheid hebben om gegevens in te brengen of aan te passen in de website weliswaar met toegangsrestrictie voor de pagina’s en toepassingen bestemd voor de andere.

Sociale voordelen

Er zijn voor het gemeentebestuur echter mogelijkheden om ook de andere scholen op het grondgebied te ondersteunen. Dit wordt geregeld via ‘sociale voordelen’: als de gemeente een sociaal voordeel voorziet voor haar eigen scholen moet zij dat ook doen voor alle scholen op het grondgebied als die daarom vragen.

Bestaande sociale voordelen in Lubbeek:

 • Middagtoezicht wordt voor alle scholen door de gemeente vergoed.
 • Voor- en naschoolse opvang wordt voor alle scholen, behalve voor De Linde, georganiseerd door de gemeente. Voor de Linde wordt de opvang nog door de school zelf georganiseerd gezien er geen geschikte locatie voorhanden is in Linden. De school mag wel de personeelskost voor haar opvang doorschuiven naar de gemeente.
 • De gemeentelijke infrastructuur wordt ter beschikking gesteld voor gymlessen. Aangezien de kinderen van GBS De Stip Binkom in de sporthal te Lubbeek gymmen, stellen wij op vraag van de VBS Lubbeek, die weliswaar beschikt over een eigen gymzaal, soms ook de sporthal ter beschikking. In Linden is de schoolgymzaal voldoende groot om twee klassen gelijktijdig te laten gymmen. Zodoende kunnen de kinderen van de Linde, die niet beschikt over een eigen gymzaal, ook in de gymzaal van de gemeenteschool gymles volgen.
 • De gemeente komt financieel tussen in de kosten van de toegang tot het zwembad wanneer zwemlessen worden georganiseerd. Dit gebeurt voor alle leerlingen van het lagere onderwijs alsook voor de laatste kleuterklas. Voor de laatste kleuterklas worden slechts een beperkt aantal lessen watergewenning georganiseerd. Dit is een vrijwillige bijdrage van de gemeente bovenop de verplichte tussenkomsten.
 • De gemeente komt financieel tussen in extra-murosactiviteiten. Alle kinderen krijgen één maal 40 euro ondersteuning voor bos-, zee- of boerderijklassen en één maal 100 euro voor skiklassen.
 • De gemeentelijke scholen beschikken over twee bussen die gebruikt worden voor de busdienst naar en van de school in Binkom, Pellenberg en Lubbeek. Op schoolvrije dagen van de gemeentescholen worden de bussen gebruikt door de VBS Lubbeek.

Deze voordelen moeten maximaal worden toegepast en de mogelijkheid tot uitbreiding ervan moet worden onderzocht.

Samenwerkingsverbanden

Samenwerking tussen alle scholen op ons grondgebied, oudercomités en gemeentelijke diensten zorgt voor een betere verstandhouding, gedragen beslissingen en geeft een positieve meerwaarde voor alle betrokken partijen.

Het is niet de bedoeling als gemeente tussen te komen betreffende de organisatie van het onderwijs. Elk net heeft immers zijn eigen bestuur, zijn eigen ondersteuning en zijn eigen subsidiëring voor werking, personeelskost en infrastructuur.

Bestaande samenwerkingsverbanden:

 • Twee jaar geleden werd een samenwerking opgestart vanuit het OCMW en dit met twee doelen. Enerzijds leren de leerkrachten de functies van het OCMW kennen waardoor de afstand minder groot wordt om de OCMW-diensten aan te spreken of om discreet armoede door te geven. Anderzijds komt het OCMW naar de scholen toe om vormingen te geven, bv. budgetbeheer op kindermaat.
 • ‘Duurzaam naar school’ was een projectmatige samenwerking tussen de scholen.
 • Het inschrijvingsbeleid van alle scholen op het grondgebied werd recentelijk onderling besproken en op elkaar afgestemd.

De samenwerking tussen scholen, oudercomités en gemeentelijke diensten moet blijvend gestimuleerd worden vanuit de gemeente om te komen tot de realisatie van gemeenschappelijke projecten op allerhande domeinen, bv. gezondheid, milieu, veilig verkeer, …

De deelname aan culturele activiteiten zou op dezelfde manier gestimuleerd moeten worden als voor deelname aan sportactiviteiten, door initiatie. Hiervoor zou men beroep kunnen doen op de lokale verenigingen om zo de school nog meer te verankeren in het gemeentelijk sociaal weefsel.

Kinderopvang

Heden beschikt elke school over een bijhorend IBO (= initiatief buitenschoolse kinderopvang met gesubsidieerd personeel en werking) of over gemelde opvang met uitzondering van De Linde, waar de school de opvang nog zelf organiseert maar de betreffende personeelskost mag doorschuiven aan de gemeente.

Alle in Lubbeek schoolgaande kinderen moeten kunnen rekenen op een voor- en naschoolse opvang. Een kwaliteitsvolle opvanglocatie in de buurt van elke school is het streefdoel.

Korte termijn

In de eerste helft van 2013 organiseert het gemeentebestuur een rondetafelconferentie ‘Kinderopvang’ met alle betrokken partijen. De bedoeling is optimale afstemming maar ook en vooral luisteren naar de noden en bekommernissen van de onthaalmoeders, verzorgsters en uitbaatsters.

Voor de Linde moet er naar een voorlopige opvanglocatie worden gezocht. Deze zou kunnen gevonden worden in de huur van de scoutslokalen in afwachting van een definitieve oplossing. Dit is enkel noodzakelijk wanneer een definitieve oplossing niet op korte termijn kan worden gevonden.

Middellange en lange termijn

Momenteel wordt er een systeem opgestart waarbij inschrijvingen van opvangzoekers en opvangaanbieders beter geregistreerd worden. Op die manier kunnen we mogelijks binnen een half jaar zien of er werkelijk een opvangtekort is in Lubbeek. Indien er een reëel tekort is vereist dit probleem actie van de gemeente. Er moet bekeken worden hoe mensen kunnen gestimuleerd worden om te starten als onthaalouder en hoe er op meer continue basis ondersteuning kan worden geboden aan opvanginitiatieven voor kinderen tussen 0 en 2,5 jaar.

Jeugdmuziekschool

Door een beter beleid is tijdens de laatste jaren de verloning van de lesgevers opgetrokken tot een aanvaardbaar peil, is de boekhouding transparant gemaakt en is het aanbod en het niveau verbeterd.

De doelstelling om kinderen op eigen tempo en op een leuke ongedwongen manier te laten kennis maken met muziek blijft onveranderd.

Er wordt momenteel gewerkt aan de overgang van een gewone VZW naar een gemeentelijke VZW en dit pad zal worden aangehouden. De transparantie van de VZW moet behouden blijven zodat er een optimale grip is op het budget.

Landbouw

Lubbeek is een landbouwgemeente en samenwerken met landbouwers is een vanzelfsprekendheid.

Erosiebestrijding

De erosie van (vruchtbare) landbouwgronden is een probleem en moet tegengegaan worden. Een batig neveneffect van erosiebestrijding bestaat uit een vermindering van de modder op de wegen en in de rioleringen.

Er bestaat reeds een erosiebestrijdingsplan waaraan 16 landbouwers op vrijwillige basis meewerken. Niettegenstaande deze bereidwillige samenwerking blijft er op verschillende knelpunten modderoverlast.
De erosiebestrijding dient daarom systematisch te worden aangepakt op deze problematische locaties en dit met voorrang voor de meest kritische punten.

De knelpunten Gellenberg, Dunberg en Sint-Gertrudendries vereisen prioritaire actie in samenwerking met de provincie en het Vlaams Gewest. De financiële tussenkomst van de gemeente in de te treffen maatregelen bedraagt 10%. De knelpunten vragen een systematisch plan van aanpak.

Agro-aanneming (AA)

Landbouwers kunnen via AA aangesteld worden door de gemeente voor sommige werkzaamheden. Dit gebeurt sinds 2 jaar voor sneeuw- en ijzelbestrijding. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee. De bestrijding gebeurt sneller door de inzet van verschillende landbouwers. De gemeentelijke diensten kunnen zich concentreren op OCMW, op schoolomgevingen, op het gemeentehuis, op de bibliotheek, enz. Deze werkzaamheden zijn budgetvriendelijker wanneer de uitvoering gebeurt door landbouwers.

Het dient onderzocht of deze methode kan worden uitgebreid naar andere gemeentelijke activiteiten zoals bermenmaai, haag- en houtkantonderhoud, bekenruiming, enz.

Landbouwraad

De landbouwraad is het geschikte medium om een open communicatie te onderhouden met de landbouwsector in de gemeente. Er zal rekening gehouden worden met de adviezen die de landbouwraad naar voren brengt.

De constante bedenking dient gemaakt over hoe de landbouw kan ondersteunen in het milieubeheer. Het behoud van biodiversiteit is hierbij een aandachtspunt.

 

 

toegankelijkheid landbouwsector

De gemeente moet regisseren in het toegankelijk maken van de landbouwsector voor niet-landbouwers. Door initiatieven die de afstand producent-consument verkleinen kan de gemeente bijdragen in de toegankelijkheid van de landbouw.

Een eerste stap in dit proces zal gezet worden door een update van het landbouwleerpad. Via aangepaste brochures wordt het lubbeekse landbouwbedrijf opengesteld voor het lager onderwijs.

Hoevewinkels spelen een rol in het kader van de verbreding van de landbouw. Deze verkoopsvorm biedt tal van voordelen. Voor de landbouwer in kwestie worden de tussenschakels van de reguliere verkoop geëlimineerd en daarmee bijgevolg de gegenereerde inkomsten verhoogd. Voor de consument betekent het een meerwaarde om de producent te kennen. Dit bevordert de algemene appreciatie van het beroep. Daarenboven is dit ook in het kader van duurzaamheid, streekpromotie en lokale economie een door de gemeente te waarderen initiatief.

Het idee om een periodieke lubbeekse boerenmarkt in te richten heerst sterk. Een dergelijke organisatie vergt een degelijke voorbereiding en samenwerking waarin wij, als gemeente, het voortouw willen nemen.

Dierenwelzijn

De gemeente zal een actieve deelnemer worden van de provinciale werkgroep rond dierenwelzijn. Enkele specifieke items betreffende dierenwelzijn vragen een geregelde aanpak door de gemeente: o.a. kattensterilisatie, paddenoverzet en sensibilisering i.v.m. rattenbestrijding.

Milieu en natuur

Milieudienst

De organisatie van de gemeentelijke milieudienst dient onder de loep te worden genomen. De diverse taken van de dienst moeten in kaart worden gebracht, opgelijst en geformaliseerd. Een optimale samenwerking met de andere gemeentelijke diensten dient in deze ook te worden nagestreefd.

Handhaving

Inzake milieureglementering moet een samenwerkingsovereenkomst met de politiezone de basis vormen voor een strikte opvolging. Inzake milieuvergunningsplichtige bedrijven klasse 2 en 3 zal de gemeente zowel proactief, door open communicatie, als reactief, d.m.v. sanctionering, optreden.

Milieuraad

De adviezen van en de communicatie met de milieuraad worden gewaardeerd als een bron van doordachte input om te komen tot een realistisch en gedragen gemeentelijk milieubeleid.

Afval

De lubbeekse bevolking dient op efficiënte en effectieve wijze te worden gesensibiliseerd m.b.t. afvalpreventie en hergebruik. Deze sensibilisering kan gebeuren via de gewoonlijke gemeentelijke infokanalen of via specifieke campagnes met de medewerking van bv. Ecowerf. Een cyclische economie moet het richtsnoer zijn in het afvalbeleid. Om de ingeslagen weg te bestendigen moet selectieve inzameling permanent gestimuleerd worden.

Na benchmarking moeten de diftartarieven worden afgestemd op deze in de aangrenzende gemeenten. Ideaal zou een intergemeentelijke overeenkomst zijn waarin tot een gemeenschappelijk tariefplan wordt gekomen.

Het gemeentelijk deficit inzake afvalverwerking moet binnen de perken gehouden worden door o.a. het opsporen van niet-aanbieders van restafval.

Een preventief beleid ten aanzien van sluikstorten moet geconcretiseerd worden. De plaatsing van vuilnisbakken in de dorpskernen en aan centrale gebouwen, met een regelmatige lediging, zal een bijdrage zijn wat zwerfvuil aangaat. Ook hier is sensibilisering een geschikt instrument om het gedrag van de bevolking te sturen. Specifieke aandacht kan uitgaan naar de doelgroepen school en jeugdbeweging. Met de, al dan niet gesubsidieerde, steun van de verenigingen zou een jaarlijkse grote schoonmaakactie niet enkel bijdragen om de gevolgen van fout gedrag weg te werken maar ook om de problematiek onder de publieke aandacht te brengen. Andere initiatieven waardoor de betrokkenheid van de bevolking wordt verhoogd zullen zeker overwogen worden, bv. een wedstrijd voor de uitwerking van een gemeentelijke sensibiliseringscampagne. Sociale controle en de rol van de wijkagent mogen ter zake ook zeker niet uit het oog worden verloren.
Naast het preventieve beleid zal de gemeente niet nalaten te sanctioneren bij overtredingen.

Ecologisch verantwoord productgebruik

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie te vervullen wanneer het gaat over ecologisch verantwoord productgebruik. Gemeentelijke aankopen of investeringen dienen steeds te worden getoetst aan dit voornemen.

water

Het slibbeheersplan komt op de agenda met tot doel een effectiviteits- en efficiëntieverbetering te bewerkstelligen, alsook om een adequate communicatie tussen de verschillende actoren te verzekeren.

In samenwerking met RIOBRA zal werk worden gemaakt van de implementatie van gescheiden riolering in heel onze gemeente. De stimulans ter bevordering van regenwatergebruik zal worden bekeken en waar nodig bijgeschaafd.

De gemeentelijke waterhuishouding heeft nood aan een globale visie zodat er gestructureerd kan worden gehandeld.

hinder

Klachten m.b.t. milieuhinder moeten worden opgenomen in het uit te werken overkoepelende klachtenbehandelingssysteem. Dit impliceert dat de klachten centraal worden geregistreerd en geredigeerd naar de bevoegde dienst dewelke de gepaste behandeling verzorgt van de klacht, bv. controle indien noodzakelijk, en terugkoppelt naar de centrale klachtenbehandeling waar de voortgang van het klachtendossier wordt opgevolgd.

energie

De energieboekhouding van de gemeente dient te worden geoptimaliseerd zodat de malus tot een minimum wordt beperkt. Hiertoe moet de gemeente bij nieuwe investeringen technieken van hernieuwbare energie steeds in overweging nemen en ervan uitgaan dat deze energievormen bij optimale efficiëntie te verkiezen zijn boven de klassieke energievormen.

Sensibilisering van de inwoners inzake rationeel energiegebruik moet de gemeente ter harte nemen, niet in het minst door de te vervullen voorbeeldfunctie.

Evenzeer als voor de gemeentelijke gebouwen zetten we in op de verduurzaming van woningen en bedrijven. Dit is mogelijk met behulp van bestaande vlaamse subsidies.

Als gemeente moet er optimaal worden ingespeeld op energiebesparende maatregelen en op subsidies van hogere overheden ter bevordering van rationeel energiegebruik, bv. energieaudit.

Gezien de ondersteuningsmaatregelen vanuit hogere overheden werden herzien moeten ook de gemeentelijke subsidies aan een kritische analyse onderworpen worden en indien nodig geoptimaliseerd.

natuur

De Vlaamse en provinciale overheid stelt een aantal doelstellingen inzake natuur, landschap, bos en groen. Lubbeek wil deze doelstellingen ondersteunen en stemt haar beleid af op het hoger overheidsbeleid.

Inzake bermbeheer moet de mogelijkheid onderzocht worden om meerdere maaibeurten te organiseren. Dit onderzoek moet in een latere fase resulteren in een doeltreffend bermbeheerplan. Een goedwerkend plan beperkt immers het onkruid en als gevolg ook het pesticidengebruik.

De gemeente stimuleert de aanplanting van streekeigen groen bij de bevolking en heeft hier een voorbeeldfunctie te vervullen.

Biodiversiteit blijft een constant aandachtspunt in het natuurbeleid van de gemeente.

In samenwerking met Regionaal Landschap Noord-Hageland wordt het agrarisch natuurbeheer door land- en tuinbouwers aangemoedigd. In dit kader moeten we bekijken hoe landbouwers meer kunnen worden ingeschakeld in het natuur- en landschapsbeheer.

Op het grondgebied van Lubbeek bevinden zich een aantal biologisch waardevolle bossen. Een doelgericht en verantwoord bosbeheer in samenwerking met de terzake gespecialiseerde verenigingen is essentieel. Lubbeek zal pogen om de adviezen van de hogere overheden m.b.t. bosbeheer op te volgen. Op sommige plaatsen in de gemeente is er ook nood aan recreatief bos. We onderzoeken de mogelijkheden om aan deze vraag te voldoen.

 

 

Cultuur, jeugd en sport

Een gemeente moet een hechte gemeenschap zijn. Het sociale weefsel verbinden en versterken is een prioritaire opdracht. De vele socio–culturele, jeugd- en sportverenigingen, die onze gemeente rijk is, zijn hiervoor uitstekend geschikt.

Een gemeente moet kansen geven aan die verenigingen om die taak te volbrengen.

Op weg naar de toekomst

Cultuur

Wij willen dat de gemeente de creatieve vermogens, de vindingrijkheid en de innovatieve kracht van mensen actief en ruimhartig ondersteunt en stimuleert.

De uitbouw van een goede bibliotheek, ondersteunen van culturele initiatieven en een optimaal gebruik van een zaal voor culturele activiteiten zijn enkele belangrijke thema’s.

Een geoliede buurt- en wijkwerking versterkt de sociale cohesie.

Het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk zijn daarin onmisbare hefbomen en moeten financiële en logistieke ondersteuning krijgen.

Sport

Sport is maatschappelijk goud dat verzilverd moet worden. In Lubbeek moet ‘Sport voor en door Allen’ het motto worden.

Zonder vrijwilligers is er geen sport. Die inzet verdient aanmoediging.

Op school is sport en bewegen nodig in de strijd tegen het overgewicht bij kinderen.

Sport bevordert de gezondheid, draagt bij aan individuele ontplooiing en is een maatschappelijk bindmiddel dat sociale integratie bevordert. Projecten ten behoeve van vele doelgroepen zoals o.a. jongeren, ouderen, andersvaliden en de scholierensport vormen een belangrijke schakel in de algemene sportstimulering. Daarom moeten mensen aangespoord worden tot ‘levenslang’ sporten. De aandacht moet hierbij zowel gaan naar recreatieve als naar de competitieve sporten, zowel naar de gekende sporten als naar de minder gekende sporten.

Jeugd

Wij geloven heel sterk in de kracht en de competentie van jonge mensen. Ze zijn in staat om deel te nemen aan het beleid en moeten hiervoor de kansen en middelen krijgen. Jongeren moeten dus niet betutteld worden van bovenaf, kunnen wel degelijk als co-actor aanzien worden.

De jeugd moet de kans, de tijd en de ruimte krijgen om zelf een eigen weg te zoeken en een plaats in de samenleving te vinden. Daardoor zullen ze sterker, weerbaarder en onafhankelijker worden om zo later als volwassene zelfstandig te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

 

 

Plan van aanpak

Binnen de andere beleidsdomeinen moet een CJS-reflex gecreëerd worden.

 • een CJS-beleid voor ALLEN
 • een CJS-beleid met een doorgedreven informatisering
 • CJS als onderdeel van citymarketing
 • bij CJS-beleid luisteren naar noden en verwachtingen van alle actoren

De CJS-dienst zal een CJS-beleidsplan uitstippelen voor een laagdrempelig CJS-beleid.

De cultuur-, jeugd-, en sportraad moeten geherwaardeerd worden als adviesorgaan. Een optimale samenwerking tussen de drie raden zou een belangrijke meerwaarde betekenen.

Bibliotheek

De gemeente zal de bibliotheek op een nieuwe locatie en in een nieuwe infrastructuur verder uitbouwen tot een lokaal kennis- en informatiecentrum. De bibliotheek moet de inwoners betrekken in projecten rond leesbevordering en cultuurparticipatie.

Wij willen de gemeentelijke bibliotheek laten instappen in het Bibportaal Vlaams-Brabant dit breidt de eigen collectie uit met de collecties van 30 andere bibliotheken. Eén bibliotheekkaart is dan geldig voor alle aangesloten bibliotheken. Het portaal biedt ook een aantal handige instrumenten voor o.a. reservering, verlenging,…

In de scholen van de deelgemeenten zou het wenselijk zijn een afhaal- en verdeelpunt te organiseren.

Atelier voor creatieve expressie

Het doel van ACE is de creatieve geest van de kinderen en volwassenen te stimuleren en daartoe in een laagdrempelig aanbod te voorzien.

Het ACE is op dit ogenblik een gewone VZW met een sterke politieke inmenging in het dagelijks beleid. De begeleiders hebben nood aan betere ondersteuning vanuit een gemotiveerd bestuur.

Via de oprichting van een gemeentelijke VZW, waarvoor reeds stappen werden ondernomen, kan de gemeente meer grip krijgen op de werking van het atelier. De statuten en de samenstelling van de raad van bestuur moeten anders worden geregeld in de gemeentelijke VZW met de bedoeling de openheid en transparantie te bevorderen.

initiatieven voor CJS

Er moet ruime aandacht worden geschonken aan de Vlaamse amateurkunsten (muziekvereniging, dans, toneel, ACE, …). Bovendien wordt ruimte gemaakt voor initiatieven zoals 'Het weekend van de Lubbeekse kunstenaar' en een 'kunstenaarsroute', ...

Kunst in openbare gebouwen zal door de gemeente gepromoot worden in het kader van een laagdrempelig kunstenbeleid.

Op basis van de duidelijke en transparante criteria zullen wijk-, straat-, en volksfeesten gesteund worden.

Het feest van de Vlaamse Gemeenschap wordt ook in Lubbeek een echte feestdag voor jong en oud.

We zullen werk maken van de creatie (en het onderhoud) van voldoende centrale speel- en ontmoetingsplaatsen voor kinderen en gezinnen. Dit kan gerealiseerd worden door beter gebruik van locaties, middelen en personeel. In Binkom wordt met de plaatselijke jeugdvereniging nagegaan of het aanleggen van een speelbos opportuun is.

Lokale culturele en sportieve initiatieven en verenigingen moeten sterk ondersteund worden op basis van transparante en duidelijke criteria. De subsidiereglementen moeten hiertoe herbekeken worden. Voor de aanvraag van gemeentelijke subsidies zal een eenvormig digitaal invulformulier opgesteld worden.

Het optimale gebruik van een gemeentelijke zaal en van de sporthal door de inwoners moet worden nagestreefd. Voor de verbetering van de werking van de sporthal is het essentieel om Sporthal VZW op orde te brengen, zonder er een gemeentelijke VZW van te maken. Voor het gebruik van de sporthal zal een uit te werken, transparante verdeelsleutel worden gehanteerd.

Het is wenselijk dat het aanbod aan sport en beweging aantrekkelijk en laagdrempelig wordt gehouden.

De vorming van de lesgevers en de ontwikkeling van degelijke jeugdopleiding dient ondersteund te worden. Het is ook wenselijk dat er voorzien wordt in een aanbod (met externen) aan opleiding voor trainers,begeleiders, … (bv. EHBO, omgaan met probleemgedrag, …)

Het gemeentebestuur zal alle betrokken adviesraden activeren en respecteren.

De gemeente zal een CJS-agenda opstarten om overlappingen te vermijden en aanvullend te werken. Zo kan een gecentraliseerde en gecoördineerde promotie en communicatie van het lokale CJS-aanbod gebeuren. De gemeente zal trachten om groepen samen te brengen bij de organisatie van activiteiten. De samenwerking tussen de verenigingen onderling moet worden aangemoedigd en op vraag kan de gemeente daarin coördineren.

Intergemeentelijke samenwerking moet gestimuleerd worden om in logistieke steun te voorzien.

Bij de bouw van cultuur-, jeugd- en sportlokalen zullen de verenigingen niet enkel financieel ondersteund worden maar worden ze ook begeleid door de gemeente bij de opmaak van de nodige dossiers. De nodige infrastructuur voor CJS zal worden voorzien op basis van de noden en rekening houdend met de financiële draagkracht van de gemeente.

Er moeten inspanningen geleverd worden voor de voortzetting van goed draaiende CJS-activiteiten. De Grabbelpas, SWAP, Sportweek, ... moeten verdergezet worden. Er moet wel een duidelijke financiële en organisatorische audit gebeuren.

De uitleendienst van de gemeente is organisatorisch zeker voor verbetering vatbaar. Eerst en vooral zal een oplijsting gebeuren van het materiaal dat de gemeente in haar bezit heeft. Op de gemeentelijke website zal een instrument geïmplementeerd worden voor het online reserveren van materiaal. Waarborgbedragen dienen te worden vastgelegd. Er worden met de ontlener duidelijke afspraken gemaakt betreffende afhaling.

De logistieke samenwerking tussen verenigingen moet gestimuleerd worden. Het is in ieders budgettair belang dat aangekochte materialen door zo veel mogelijk verenigingen kan worden gebruikt mits er duidelijke afspraken gemaakt worden tussen de verenigingen over wie wat aankoopt en wanneer de vereniging zelf gebruik maakt van dit materiaal.

Er moet eens worden nagedacht over de organisatie van een jeugddag naar analogie met de sportdag en de cultuurtweedaagse.

De uitbouw van een sterk feest- en fuifbeleid, gebaseerd op de specifieke noden, staat ook op de gemeentelijke agenda.

Kinderen en jongeren moeten de ruimte hebben, maar dit mag niet leiden tot ‘jeugdreservaten’ waar jongeren samen komen ‘buiten’ de rest van de publieke ruimte.

De gemeente en de voetbalploegen zullen een convenant opstellen met daarin de wederzijdse rechten en plichten. Dit initiatief wordt genomen om komaf te maken met de wrevel uit het verleden en om wederzijdse zekerheid te bieden in de toekomst.

Het schoolsportproject zal een vervolg kennen in samenwerking met een externe firma.

Financien

Korte termijn

De optimale implementatie van de beleids- en beheerscyclus volgens de noden van het nieuwe bestuur is een must.

Bij de start van de legislatuur moet de begroting 2013 opgemaakt worden. Eind januari is quasi onmogelijk als deadline als we dit grondig en accuraat willen aanpakken. Dit gezien we pas over een cijfervoorstel zullen beschikken op 15/01. 15/02 is krap maar mits ieders inspanning haalbaar (=streefdoel). Verschuiving van de deadline met één maand is de te vermijden uiterste limiet gezien voorlopige twaalfden slechts mogelijk zijn voor drie maanden zonder sancties door binnenlands bestuur. De inbreng van eigen accenten in de begroting 2013 is mogelijk en moet zeker worden nagestreefd waarbij een grondig onderzoek van de input van de gemeentelijke diensten gewenst is, maar de deadline blijft prioritair. Bij verdere uitdieping kunnen nog budgetwijzigingen worden aangebracht na februari.

In het verleden vastgestelde, ongeïnde gemeentelijke vorderingen worden geïnd volgens een geformaliseerd schema en in nauwe samenspraak met het volledige bestuur om een correcte communicatie te verzorgen en de reacties optimaal op te vangen. Dit is noodzakelijk gezien dit bezwarende historische gegeven de credibiliteit van het nieuwe gemeentebestuur niet in het gedrang kan en mag brengen.

Middellange termijn (streefdoel = eerste jaar van de legislatuur)

Financiële transparantie

De nodige inspanningen dienen te worden geleverd om de financiële toestand van de gemeente publiek te maken. Jaarrekeningen worden verplicht gepubliceerd. Daarnaast is het ook wenselijk de burger op regelmatige tijdstippen een stand van zaken te verschaffen. Hiervoor dient een gietvorm te worden uitgewerkt om dit overzichtelijk, relevant en verstaanbaar te communiceren via website en infoblad.

Werkingskosten van de gemeente

De werkingskosten van de gemeente moeten grondig worden doorgelicht. Hoe en waar kan er bespaard worden en hoe zetten we de beschikbare middelen het efficiëntst in? Hoe en waar kan worden geherstructureerd zodat dit kostenbesparend werkt?

Deze doorlichting zal zich laten voelen in alle beleidsdomeinen maar begint bij de theoretische analyse en objectieve duiding van de kosten. Streefdoel = 5% per jaar (globaal).

Bij nieuw aan te leggen budgetten voor de werkingskosten, moeten deze getoetst worden aan de beleidsbeginselen t.a.v. werkingskosten: slanke overheid, tering naar de nering, moderne werking, goede dienstverlening, …

De uitgevoerde kostenbesparing zal in eerste instantie worden gebruikt om de investeringsruimte van de gemeente te vergroten. Niettemin dienen ook de investeringen te worden doorgelicht op waarde, functie en huidige relevantie. Eventuele verkoop van onnuttige (of: onnuttig geworden) investeringen overwegen.

Schuldgraad

De schuldgraad dient constant te worden gemonitord. Bestaande contracten worden geëvalueerd en zo nodig/mogelijk herzien. Schuldafbouw wordt in overweging genomen wanneer de gemeente-inkomsten een onvoorzien surplus vertonen. Maar dit gebeurt enkel en alleen wanneer de vervroegde realisatie van projecten niet opportuner blijkt. Er is immers maar weinig projectmarge en zeer veel behoefte aan realisatie. De totale schuldgraad mag niet stijgen over de 6 jaren van de legislatuur.

Significante uitgaven en projectrealisaties

Voor significante uitgaven en projectrealisaties is de opmaak van een stevig en volledig financieel onderbouwd dossier verplicht. Dit met de bedoeling geen verbintenissen aan te gaan waar de financiële reikwijdte niet volledig onder controle is. De financiering moet hierbij niet uit het oog worden verloren. Subsidies zullen tot op de bodem worden binnengehaald. Subsidie-initiatieven van hogere overheden worden op de voet gevolgd. Bij uitschrijving van een nieuwe maatregel wordt deze getoetst met de projectplanning. Indien nodig worden subsidieerbare projecten verplaatst om binnen de subsidietermijn te vallen. Een projectdossier dient naast een raming m.b.t. de realisatie ook steeds een objectieve en grondige raming te bevatten van de noodzakelijke onderhouds- en werkingskosten na realisatie.

Gemeentelijke subsidies

De subsidiereglementering vereist doorlichting en hervorming om te komen tot een eerlijk, transparant en gedragen systeem.

 

 

Werking dienst financiën

Dienst financiën moet worden getransformeerd tot een goed geöliede F&A afdeling van de gemeente. Het streefdoel is neigend naar het bedrijfsmodel, zoals ook door binnenlands bestuur wordt gevraagd. Dit niet in het minst door de invoering van de beleids- en beheerscyclus (BBC). Het besluit over de beleids- en beheerscyclus is een uitvoering van het gemeentedecreet. Het bepaalt de inhoud van de beleidsrapporten (het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening) en de regels voor de boekhouding. Niet alleen de financiele aspecten van de beleidsvoering zijn er dus in opgenomen, maar ook de regels voor de inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties…), uitvoering en evaluatie worden erin vastgelegd. De boekhouding en het beleid worden hierdoor onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld.

Operationele acties ter verbetering van de werking van de dienst zijn:

 • Client driven systeem opstellen. Interne en externe clients optimaal bedienen.
  • Interne clients: bestuur, commissies, andere gemeentediensten, personeel, …
  • Externe clients: burgers, hogere besturen, subsidieverstrekkers, leveranciers, onderaannemers, consultants, …
  • Tegen het einde van de maand alle gekende informatie verwerken. De maandelijkse afsluiting volgens vastgelegd schema afwerken zodat het schepencollege en het management team ten laatste op de 15de van de maand kunnen beschikken over een up-to-date globale ‘boordtabel’ en een ‘boordtabel’ per beleidsdomein. De inhoud van deze overzichten moet worden uitgewerkt volgens de noden van bestuur en management team. Van hieruit kan dan extra financiële info worden opgevraagd.
  • Intern financieel controlesysteem evalueren, aanpassen, formaliseren en implementeren. Key-functies van interne controle verankeren, bv. gemeentelijke aankoper. Het budgethouderschap bij de diensthoofden leggen ter bevordering van de verantwoordelijkheid.
  • Bij BBC wordt het verplicht om een externe auditor aan te trekken voor een controle op de jaarrekening. Volledigheid, onderbouw, wettelijkheid, tijdigheid en correctheid worden dus zeer belangrijk.
  • De werking van de dienst schematiseren en formaliseren, waar nodig communiceren naar andere diensten, afspraken met andere diensten formaliseren. Het potentieel van het personeel verhogen door motivatie (personal performance management, voorzien van nodige opleiding en materiaal, …)
  • Evaluatie van BBC-opzet na 1ste jaar. Bijsturing waar nodig.

Gemeentebelastingen

De gemeentebelastingen moeten qua inhoud onder de loep worden genomen. Zijn deze nog van deze tijd en is de inningsinspanning de opbrengst nog waard?

Sommige van deze belastingen werden in het verre verleden in het leven geroepen om afradend te werken tegen één of ander gedrag van de geviseerde belastingplichtige. Aftoetsing of dit nog opportuun geacht wordt om aan te houden is noodzakelijk. Een verhoging van de belastingen is uitgesloten.

 

 

Lange termijn

Subsidies

Onder de dienst financiën zou een afdeling subsidies opstarten (deel VTE) van groot nut zijn. Dit om de gemeente te verzekeren dat alle subsidiemogelijkheden, zowel projectmatige subsidies als werkingssubsidies, worden uitgeput. Alsook om te zorgen voor de coördinatie van de aanvragen, de opvolging van de aanvraag, de rapportage bij projectmilestones (subsidieplan), de interne controle op de naleving van de subsidievoorwaarden, de financiële rapportage (indien cijferafhankelijke subsidie), de correcte inning en de correcte verwerking in de gemeentelijke boekhouding.

Moderne hulpmiddelen inschakelen waar opportuun

Opvolgen van de markt m.b.t. de modernisering en de efficiëntie van de dienst is een continue taak. Een goed werkend intranet versnelt de communicatie en vermindert de papierstroom. De nodige opleiding dient te worden voorzien bij implementatie van nieuwe systemen, pakketten en tools. Het gebruik ervan moet worden gemotiveerd zodat een maximum rendement kan worden gehaald.

Economie

Algemeen kan gesteld worden dat inzake economie de weg volledig open ligt. Lubbeek heeft totnogtoe geen gestructureerd economisch beleid gevoerd. Onze ambitie is om een ondernemingsvriendelijke gemeente te zijn.

de bevoegdheid economie in het gemeentelijk organogram

Door de afwezigheid van een economisch beleid was er ook geen nood aan een ambtenaar. In Lubbeek zijn 1.122 ondernemingen ingeschreven in de KBO (natuurlijke + rechtspersonen).

Zij hebben op dit ogenblik geen aanspreekpunt binnen de gemeentelijke diensten. Deze functie moet ergens worden opgenomen in het gemeentelijk organogram. Bij voorkeur door aanpassing/verschuiving van bestaande takenpaketten. Het personeelslid in kwestie dient vooral te beschikken over voldoende ‘ondernemersgehalte’.

Ondernemersraad

Er bestaat in Lubbeek sinds lang geen ondernemersraad meer. Nochtans is dit het middel bij uitstek om in dialoog te gaan met de talrijke ondernemers die Lubbeek ‘rijk’ is. Deze raad mag niet opgevat worden als een one-way-street maar moet zo werken dat er een constructieve wisselwerking ontstaat tussen de gemeente en haar ondernemers. Vanuit een overkoepelende ondernemersraad kan er worden gewerkt met specifiekere werkgroepen met indeling naar sector, ligging of project.

 

 

Samenwerking economie met andere beleidssectoren

De ondernemers in Lubbeek zijn actief in tal van sectoren, van grote ondernemingen tot de krantenwinkel om de hoek. Zij hebben allemaal specifieke noden m.b.t. de gemeente. Vice versa kunnen zij ook medewerking verlenen aan het gemeentelijke beleid.

De samenwerking met de andere beleidssectoren moet worden geconcretiseerd. Alle beleidssectoren hebben nl. raakvlakken met economie. Enkele belangrijke: ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu, veiligheid en handhaving, cultuur/toerisme/vrije tijd, …

Hinderlijke bedrijven / zonevreemde bedrijven

In Lubbeek zijn een aantal bedrijven gevestigd die door omwonenden als ‘hinderlijk’ worden beschouwd. Het is de taak van de gemeente om in deze de rol van bemiddelaar op te nemen. Daartoe moeten de problemen van beide zijden in kaart worden gebracht en eventueel vanuit de gemeente oplossingen worden aangereikt zodat er zowel voor de ondernemer in kwestie als voor de omwonenden een aanvaardbaar compromis kan worden bereikt.

De nog zonevreemde bedrijven op ons grondgebied dienen in kaart te worden gebracht en er dient te worden onderzocht of een bestendiging op de huidige locatie wenselijk is of dat zich herlokalisatie opdringt. Voor de bedrijven waarvoor een bestendiging mogelijk is, moet er een R.U.P. ‘op maat’ worden opgemaakt met al dan niet beperkende stedenbouwkundige voorschriften zodat de bedrijven in kwestie rechtszekerheid verwerven.

Uitwerking gemeentelijk ondernemersloket

De verantwoordelijke ambtenaar is het aanspreekpunt voor alle ondernemers in Lubbeek. Hij tracht de vragen zelf te beantwoorden of loodst de ondernemer doorheen de gemeentelijke diensten zodat deze met zijn vragen bij de juiste persoon terecht komt. Indien nodig, volgt hij de vragen op tot volledige afwikkeling. Ook voor vragen over de dienstverlening van andere organisaties en overheden kan hij de ondernemer wegwijs maken. Starters zijn aangewezen op de dienstverlening van verschillende gemeentelijke diensten. De ambtenaar economie coördineert de vragen en fungeert als front-office naar de ondernemer zodat deze niet telkens terug de verschillende diensten dient af te lopen.
Een gemeentelijke infobrochure voor de ondernemer moet worden uitgewerkt bevattende algemene informatie voor de ondernemer, alsook een gedetailleerd overzicht van het aanbod aan gemeentelijke dienstverlening m.b.t. ondernemers.

Dorpskernversterking

Bij deze doelstelling speelt economie een belangrijke rol. Er moet een behoeftenonderzoek uitgevoerd worden per dorpskern en van daaruit kan de gemeente een sturend beleid voeren voor de vestiging van oningevulde behoeften en de voorkoming van dubbele vestiging in één dorpskern. Buurtwinkels, horeca, semi-culturele vestigingen verhogen de leefbaarheid van een dorpskern en dienen dus te worden ondersteund en aangemoedigd.

Optimalisatie van de openbare ruimte, de mobiliteit, de ruimtelijke ordening én de economie zijn de belangrijkste factoren waarmee men aan de slag moet om tot een succesvolle dorpskernversterking te komen.

Bedrijventerreinen

De bestaande ruimte dient in kaart te worden gebracht en er moet een visie tot stand komen over welke bedrijvigheid de gemeente waar wenselijk acht. De nodige maatregelen moeten worden uitgewerkt om te sturen.

Innovatieve en kennisbedrijven

Innovatie wordt steeds meer de motor van economische én andere maatschappelijke ontwikkelingen. De streekontwikkeling zal in de toekomst in belangrijke mate afhangen van onze innovatiecapaciteiten. Tegen het licht van de kennisregio Vlaams-Brabant, willen wij als gemeente ook inzetten op innovatie en economische ontwikkeling. De toename aan grote en kleine kennisbedrijven ontstaan uit en/of verzameld rond de grote, vlakbij gelegen onderzoeksinstellingen als de K.U.L. en IMEC, geeft ons de mogelijkheid om dergelijke bedrijven te faciliteren in Lubbeek. Enkel zo kunnen we onszelf op de kaart zetten in de grote kennisregio Vlaams-Brabant. Het gaat hier om zogenaamde spin-offbedrijven die een wetenschappelijke ontdekking commercialiseren of om onderzoeks- en ontwikkelingsafdelingen van multinationals. Deze bedrijven leveren doorgaans weinig hinder op. Ze dragen echter wel bij in de tewerkstelling en kunnen een stimulans betekenen voor de lokale economie.

Economisch netwerk uitbouwen

Contacten met diverse organisaties, hogere overheden en naburige gemeenten moeten worden gelegd om onze gemeente de juiste plaats toe te bedelen in het grote plaatje, om gewenste ondernemers aan te trekken, om expertise inzake economie op te doen, …

Informatie

Een actieve openbaarheid van bestuur dient te worden nagestreefd. Hiertoe moet zowel de interne als externe communicatie worden verbeterd.

Interne communicatie

Snelle doorstroom

De doorstroom van informatie moet worden versneld door correcte afspraken en open communicatie. Dit komt de dienstverlening en het imago van de gemeente ten goede.

Intranet

Een goed opgevolgd en gevoed intranet is in een moderne gemeenteadministratie een onmisbaar instrument. Het moet alle instrumenten, documentatie, informatie en formulieren bevatten die een gemeentepersoneelslid nodig heeft bij de uitoefening van zijn/haar taak. Daarnaast fungeert het ook als infobord naar het personeel toe en kan er een ‘wall’ voor vrije posting door het personeel worden voorzien voor bv. zoekertjes (van personeel zelf), aankondigingen, …

 

 

E-mail en ‘instant messenger’-oplossing

Het gebruik van e-mail moet intern worden geprefereerd boven papier. De implementatie van een ‘instant messenger’-oplossing laat toe intern sneller en duidelijker te communiceren.

Gedragscode

Communicatie tussen en door gemeentelijke personeelsleden wordt vastgelegd in een gedragscode met de bedoeling duidelijk te stellen welke informatie kan worden gedeeld en welke niet.

Externe communicatie

Openbaarheid van bestuur

We streven naar maximale beleidstransparantie en een gedragen beleid. Openbaarheid van bestuur is ons zeer menens. De Lubbekenaar moet weten waar de gemeente Lubbeek mee bezig is. Hij moet ook weten hoe de beslissingen van de gemeente tot stand zijn gekomen.

We willen daarom graag een stap verder gaan. We lanceren het initiatief om de gemeenteraadszittingen live uit te zenden via de website van de gemeente. Het archief zal digitaal raadpleegbaar blijven op de website.

We zetten in op moderne, tijdige, gerichte, correcte en volledige communicatie vanuit het bestuur en vanuit elke gemeentelijke dienst.

Huisstijl

Er werd reeds werk gemaakt van een nieuwe huisstijl voor de gemeente. Dit pad moet worden aangehouden. Er moet een stijlgids worden opgemaakt door de dienst informatie. De huisstijl moet ook eenduidig worden gebruikt in alle interne en externe communicatie. De informatiedienst dient dus templates te creëren voor alle soorten van ‘visuele’ communicatiemiddelen, bv. briefpapier, formulieren, enveloppen, presentatie, handtekening onder e-mail, enz. Alles volgens de voorschriften opgenomen in de stijlgids.

Infoblad

Een maandelijks infoblad komt de communicatie met de burger ten goede en is overzichtelijker. De extra kost hiervan kan worden opgevangen door eventueel een e-maildatabank op te zetten van inwoners die liever een digitale versie ontvangen dan een papieren. Op de website zal steeds een archief terug te vinden zijn van de voorgaande edities.

De inhoud en vormgeving moet dynamischer worden en een open beleid uitstralen.

Website

De website dient grondig te worden geëvalueerd op gebruiksvriendelijkheid en aan de huisstijl worden aangepast. Consequentie in de verschillende subcategorieën is zoek.

De website moet ook hét middel worden om actief aan de openbaarheid van bestuur te werken. Verslagen van gemeenteraad en commissies worden daags na goedkeuring gepubliceerd. Ook de openbare documenten, bv. jaarrekening, moeten beschikbaar zijn via de website. Een soort van boordtabel zou kunnen worden opgezet om de burger jaarlijks toch een summier, cijfermatig, begrijpbaar overzicht te bezorgen van de gemeentelijke financiën met daaraan gekoppeld de doelstellingen die werden gerealiseerd.

Controle

Zowel voor het infoblad als voor de website dient er goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen te worden gegeven vooraleer er tot publicatie kan worden overgegaan, tenzij het de publicatie van openbare documenten betreft.

Opzetten van een klachtensysteem

Het komt het imago van de gemeente ten goede als klachten op een correcte manier worden behandeld en opgevolgd. Hiertoe zou het formaliseren van een klachtensysteem een grote bijdrage kunnen betekenen.

Internationale samenwerking

Analyse

Als een gemeente een duurzaam beleid wil voeren, is internationale samenwerking daar niet uit weg te denken. De meningen over het daaraan te besteden budget zijn nogal uiteenlopend.

Vragen vanuit de GRIS:

 • Groeipad naar 0,15% van het begrotingskrediet aanhouden. (2011: 0.08% - 2012: 0.11%)
  • bestaat in 2012 uit 3.000 EUR werkingssubsidies, 13.000 EUR projectsubsidies, 1.000 EUR vredesprijs, 5.000 EUR noodhulp.
  • Halen label Fairtradegemeente
  • Ethisch bankieren

Visie

Groeipad

Het aanhouden van dit groeipad zou betekenen dat er bij een niet afwijkend begrotingskrediet een budget voor internationale samenwerking zou worden voorzien van om en bij de 31.000 EUR.

Tijdens de vorige legislatuur werd dit groeipad beloofd aan de GRIS. Vooraleer hier een zinnige beslissing kan worden genomen moet voor dit thema zeker eerst aan benchmarking worden gedaan zodat we een correcte vergelijking kunnen maken met andere gemeenten. Er bestaat nl. geen eenvormige maatstaf waarop dit budget kan worden gecalculeerd.

Fairtradelabel

De meeste van de criteria (6) werden reeds bereikt of werden bijna bereikt. Er is dus nog een kleine inspanning nodig voor het behalen van het label. Dit moet zonder meer worden afgewerkt.

Ethisch bankieren

De gemeente heeft hier inzake informatie over het onderwerp al enkele stappen gezet. In de commissie financiën werden een vertegenwoordiger van Triodosbank en van ‘toenmalig’ Dexia gehoord inzake ethisch verantwoorde spaar- en beleggingsformules. Verder werden er geen concrete stappen meer gezet. Hier zou initiatief kunnen genomen worden op middellange termijn. Gezien de financiële activa (vast en vlottend) van de gemeente tot heden zeer liquide worden gehouden door de ontvanger, is dit niet direct aan de orde. Bij eventuele stappen naar belegging van gelden kan ethisch bankieren overwogen worden.

Andere internationale verbanden

Internationale samenwerking betekent niet alleen noord-zuid maar ook een actuelere en betere samenwerking met andere landen in Europa en de wereld. In Lubbeek kennen we de stedenbanden van Linden groet Linden, een initiatief dat in zijn culturele en sociale context waardering verdient.

Er zouden tevens internationale projecten kunnen worden opgezet rond gezamenlijke thema’s. Hierbij wordt gedacht in de richting van de gesubsidieerde Interregprojecten.

Ruimtelijke ordening

Uitgangspunten

Onze dorpskernen hebben de potentie om uit te groeien tot gezellige ontmoetingsplaatsen. Door onderinvesteringen en een gebrek aan visie zijn ze dit nog te weinig.

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (G.R.S.) vergt aanpassingen met oog voor de bescherming van de resterende open ruimte, voor het versterken van de woonkernen en het bieden van ruimte voor ondernemen.

Effectief overleg met de betrokken doelgroepen en de adviesraden is een must.

R.U.P.’s

Vertrekkend vanuit het G.R.S. zullen volgende R.U.P.’s (Ruimtelijke Uitvoeringsplannen) opgemaakt worden in de opgegeven volgorde:

 1. R.U.P. Lubbeek (reeds opgemaakt en goedgekeurd)
 2. R.U.P. zonevreemde woningen in kwetsbare gebieden (in opmaak)
 3. R.U.P. zonevreemde bedrijven
 4. R.U.P. Linden (bufferfunctie van Linden tegen verstedelijking)
 5. R.U.P. Sint-Bernard
 6. R.U.P. Pellenberg
 7. R.U.P. Binkom
 8. R.U.P. lokale bedrijventerreinen
 9. R.U.P. landelijk gebied Lubbeek (Geel R.U.P.)
 10. R.U.P. zonevreemde recreatie

Daarnaast is er ook nood om enkele specifieke R.U.P.’s op te maken, bv. R.U.P. rustoord Oase.

Al deze R.U.P.S. opstellen binnen een tijdsbestek van 6 jaar is waarschijnlijk onhaalbaar. Toch zullen we met bekwame spoed proberen deze agenda af te werken.

De opmaak gebeurt met basisopties voor:

Lokale economie

Ondernemers, zowel de winkelier om de hoek als de lokale KMO, zijn belangrijke actoren binnen de gemeenschap.

Ambachtelijke zone: in Lubbeek kan enkel ruimte worden voorzien voor lokale bedrijvigheid, niet voor grote industrieën.

Nieuwe bedrijven: Enkel innovatieve bedrijven met een zo klein mogelijke impact op het milieu.

Bijzonder aandacht gaat uit naar herlokalisatiemogelijkheden voor bestaande bedrijven. De huidige bedrijvigheid moet zoveel mogelijk binnen de gemeente blijven.

De huidige indeling in klasse 0, klasse 1 en klasse 2 in het G.R.S. is toe aan kritisch beraad, vertrekkend vanuit het bedrijfsoogpunt en draagkracht van de omgeving.

Het beleid zal uitgevoerd worden in overleg met lokale K.M.O.’s en hun vertegenwoordigers.

Binnen de gemeentelijke diensten zal worden voorzien in een loket voor ondernemers. Administratieve vereenvoudiging moet de toetssteen zijn bij aanpassingen aan procedures. Zo mogelijk wordt ook een herziening doorgevoerd van lokale belastingen.

Woon- en woonuitbreidingsgebieden

Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen zijn de hoofdaccenten van een lokaal woningbeleid en het op te maken woningbeleidsplan.

Behoefte aan bijkomende bebouwing wordt bekeken vertrekkend vanuit de selectie woonkernen in het R.S.V.B. (ruimtelijk structuurplan Vlaams Brabant) en afgebakend door het G.R.S. Er is nog slechts 5% bijkomende ruimte voorzien (Kloosterzone Lubbeek-centrum).

Innovatieve woontypologieën (starters-, kangoeroewoningen…) hebben promotie nodig.

Het gemeentebestuur werkt actief en constructief mee aan het bereiken van het Vlaams sociaal woonobjectief voor de gemeente Lubbeek. De verplichting inzake sociale woningen dient binnen wettelijk voorziene termijnen ingevuld te worden. Voor de uitbreiding van de Hazeput zijn er belemmerende factoren in de vorm van uit te voeren wegenwerken en nutsvoorzieningen. Integratie van sociale woningen binnen het algemeen woningbeleid is een streefdoel.

Leegstand moet gedetecteerd worden (LSR = leegstandregister). De inschakeling van een leegstandbeleid in het woningbeleid en de activering van vergunde verkavelingen door uitvoering belasting op niet gerealiseerde percelen moet leiden tot een beter evenwicht in vraag en aanbod.

De gemeentelijke dienst moet coherentie brengen in de verkavelingsreglementering. Op het vlak van woonkwaliteit zijn duurzaamheid en energie-efficiëntie sleutelbegrippen.

Een gemeentelijk infoloket, waar de inwoners alle noodzakelijke info i.v.m. het bouwen kunnen bekomen, zal overwogen worden.

Landbouw

Lubbeek is een klasse 2 gemeente (40 – 70% agrarisch gebied – in Lubbeek 66,6% in 2008).

Het landbouwgebied in de gemeente ligt vast op vlaams niveau. Als gemeente kunnen wij geen uitbreidingen bewerkstelligen.

De gemeente geeft de landbouwers  stimulans om het landschapsonderhoud ter harte te nemen.

Natuurgebied en bos

Natuurgebied en bos zal vastgelegd worden in een R.U.P. rekening houdend met wat het R.S.V.B zegt in deze. Ter voorbereiding van dit R.U.P. moet worden nagegaan of eventuele bosuitbreidingen mogelijk zijn.

Bij infrastructuurwerken (wegen, riolering, …) moet men de nodige oplettendheid aan de dag leggen om geen onherroepelijke schade toe te brengen aan bestaande natuurgebieden.

Alle betrokken actoren zullen betrokken worden in het overleg. Bv. ’t Spicht - Aquafin

De gemeente zal inspanningen leveren om het toeristisch potentieel maximaal, doch kwalitatief uit te bouwen binnen gemeentelijke draagkracht. Dit thema vereist een visie op korte en middellange termijn. Nicheproducten voor dicht-bij-huis-toerisme moeten onderworpen worden aan optimalisatie en eventuele ontwikkeling.

Gemeentelijke infrastructuur

Bij heraanleg van wegen, bij nieuwbouwprojecten en bij inplanting van grootschalige infrastructuur is het raadzaam om als gemeente het debat over parkeerplaatsen te objectiveren. Een duidelijke meting van de behoeften is gewenst. Parkings voor kort- en langparkeerders moeten worden voorzien.

Het autoluw maken van de dorpskernen en de creatie van echte dorpspleinen zijn ambities die we op lange termijn willen realiseren. In Linden zou hiervoor plaats gecreëerd kunnen worden door de afbraak van het oude gemeentehuis.

De aanleg van fietsroutes, –wegen en het herstel van de trage wegen zijn noodzakelijk in het kader van het bevorderen van recreatie, toerisme en verkeersveiligheid. We zetten hiermee in op het groene karakter van Lubbeek in het kader van toeristische activiteit.

Erfgoed

De gemeentelijke aandacht voor de herbestemming en het nuttig gebruik van het erfgoed moet verhogen.

De sites die om gepaste actie vereisen zijn o.m. de pastorij te Linden, de oude bibliotheek van Lubeek en de Raalbeekhoeve, … Deze sites moeten functioneel worden gevaloriseerd.

De ontwikkeling van de Kasteelhoevesite tot gezellige ontmoetingsplaats zal een toeristische opwaardering zijn voor de gemeente. We volgen het dossier dan ook met veel belangstelling en bieden gemeentelijke beleidssteun waar nodig.

Welzijn, senioren en OCMW

OCMW en dienstencentrum

Maximaal duurzaam bijdragen tot het welzijn van onze inwoners zoals minimaal bepaald in het OCMW-decreet. Door verantwoordelijk bestuur en een proactieve werking oplossingen formuleren voor de uitdagingen van de toekomst tegen een betaalbare kost. Met het oog op een financieel gezond beleid gaan we na waar efficiëntiewinsten mogelijk zijn en waar we besparingen kunnen realiseren op de werking.

Het hoofd bieden aan de uitdagingen die zich nu en in de toekomst stellen, met name aan o.a. de vergrijzing, vereenzaming, financiële en zorgnoden van de bevolking. De verdere uitbouw van een open transparante laagdrempelige dienstverlening dicht bij, samen en in overleg met onze inwoners.

Strategische doelstellingen

We gaan actief op zoek naar armen, eenzamen en zorgbehoevenden o.a. via huisartsen, post, wijkagenten, scholen en buurtbewoners met het oog op de verbetering van hun situatie. De activiteiten van het dienstencentrum zullen worden geëvalueerd, verbeterd en gediversifiëerd. We zullen werk maken van preventieve gezondheidszorg. We verhogen het aanbod van seniorenwoningen.

Tactische doelstellingen

We gaan voor aanmoediging en ondersteuning van thuishulp, mantelzorgers en vrijwilligers. We kijken uit naar gronden/lokalen/woningen/panden om er in alle deelgemeenten seniorenwoningen aan te trekken. Zo mogelijk doen we dat als partner in samenwerkingverbanden. We zoeken naar waardevolle projecten waar leefloners en art. 60-ers kunnen worden ingezet met als doel hen actief naar de arbeidsmarkt te begeleiden.

Operationele doelstellingen

We zullen bib-aan-huis organiseren voor minder mobiele senioren. We gaan naar de mensen toe, organiseren activiteiten op andere plaatsen en pogen moeilijke doelgroepen te betrekken. De mantelzorgpremie vereist evaluatie en zo nodig aanpassing met als doel meer mantelzorgers te activeren. We nemen de organisatie op van infovergaderingen over preventieve gezondheidszorg. We stappen in de nieuwe bestuurs- en beleidscyclus (BBC) en zetten onze financiën op orde. We stimuleren onze werknemers tot het volgen van opleidingen en geven ze nog meer verantwoordelijkheid. Er zal een antiverzuimbeleid en motivatiebeleid worden opgesteld ten einde de continuïteit van de diensten te verbeteren. Een evaluatie van de werking en de efficiëntie, alsook de evaluatie van het (politiek) management dient te gebeuren.

 

 

gelijke kansen

De gemeente Lubbeek wil in de komende zes jaar een gelijke kansenbeleid voeren dat voor alle doelgroepen en in alle beleidsdomeinen inzet op een maximale integratie. Deze doelstelling wordt gestimuleerd door de coördinerende, transversale bevoegdheid in deze van de schepen van sociale zaken, aan wie de bevoegdheid ‘gelijke kansen’ toegevoegd wordt. Dit moet ervoor zorgen dat er in deze legislatuur een constante aandacht voor alle potentiële kansengroepen is. De doelstelling is duidelijk: deze coalitie wil in hun beleid alle inwoners meenemen en versterken.

De balans die deze coalitie binnen zes jaar zal voorleggen zal aantonen dat er bij de verschillende beleidsbeslissingen aandacht gegaan is naar jongeren en senioren, vrouwen en mannen, autochtonen en allochtonen, kansrijken en kansarmen, valide en mindervalide burgers. We besteden ook bijzondere aandacht aan een gezinsvriendelijk beleid. Wij zullen in de komende zes jaar ons beleid toetsen op de effecten voor al deze doelgroepen. Hiermee willen wij alle Lubbekenaren versterken zodat iedereen kan deelnemen aan het gemeenschapsleven, en op een waardige en aangename manier kan wonen, werken en leven.

Strategische doelstellingen

De bevoegdheid ‘gelijke kansen’ wordt toegevoegd aan de schepen van sociale zaken.

Bij elke nieuwe beleidsbeslissing moet de gelijke kansenfactor onderzocht en beargumenteerd worden.

Het gemeentepersoneel dient geïnformeerd te worden over de problematiek.

Tactische doelstellingen

Het personeel van de gemeente Lubbeek zal vorming worden aangeboden om zo de gevoeligheid voor het thema transversaal in onze organisatie binnen te brengen. Dit gebeurt binnen de eerste 3 jaar.

Op het einde van de legislatuur zullen wij de huidige lopende beleidsdaden (subsidies, reglementen, …) onderzocht hebben op hun gelijke kansenfactor.

Elke nieuwe actie van de gemeente Lubbeek heeft zo spoedig mogelijk aandacht voor alle kansengroepen. Alles wordt zo ingericht dat toegankelijkheid verzekerd is.

Operationele doelstellingen

Binnen elk beleidsdomein worden de middelen vrijgemaakt om toegankelijkheid bij alle nieuwe te nemen acties te garanderen.

Binnen elk beleidsdomein zullen voor aanvang van jaar 6 van de legislatuur voorstellen gedaan worden om de huidige bestaande tekorten weg te werken. Dit rapport zal aan de gemeenteraad voorgesteld worden uiterlijk januari 2018. De participatie van kansengroepen in het socio-culturele-sportleven stimuleren we.

Het aanbieden van een inclusief beleid waarbij aandacht is voor de specifieke noden van burgers met een handicap is een evidentie is binnen elk beleidsdomein.

Kandidaat-Vluchtelingen

Lubbeek neemt zijn verantwoordelijkheid op voor de haar toegewezen kandidaat-vluchtelingen. We zorgen voor een gastvrij onthaal.

We stimuleren de integratie van erkende vluchtelingen indien mogelijk in samenwerking met vrijwilligers.

Strategische doelstellingen

We zorgen voor een aanbod met een lokaal opvanginitiatief voor vluchtelingen (LOI).

Tactische doelstellingen

We sensibiliseren en zetten een infovergadering op over het LOI.

Operationele doelstellingen

We nemen de organisatie op van de opening van het L.O.I.. We regelen overlegmomenten met vreemdelingen en kennismakingsavonden met andere culturen en nieuwe Vlamingen. Er wordt subsidiëring voorzien van vrijwilligers die zich inzetten voor de inburgering in onze gemeente door bv. het voorzien van gratis lokalen, materiaal, … We zetten in op het project van de ‘inburgeringscoaches’.

Een goede taalkennis Nederlands is de beste sleutel tot integratie.

Armoede

We proberen al onze Lubbekenaren mee te hebben en hebben naast de armoede op zich ook oog voor het terugdringen van andere vormen van armoede: contactarmoede, vereenzaming, schuldproblematiek. enz.

We stellen een armoedebarometer op en voorzien in het lokaal sociaal beleidsplan aandacht voor armoedebestrijding. Het lokaal sociaal beleidsplan dient ook te worden onderworpen aan een ‘armoedetoets’ teneinde na te gaan of de maatregelen toegankelijk zijn voor mensen in armoede, of de communicatie duidelijk en eenvoudig is, …

Strategische doelstellingen

De energiearmoede moet worden teruggedrongen.

Tactische doelstellingen

In samenwerking met een sociaal verhuurkantoor willen we leegstand en verkrotting terugdringen. We gaan natrekken of we met subsidiesysteem eigenaars en huurders kunnen motiveren tot het nemen van isolatiemaatregelen.

 

 

Operationele doelstellingen

Een voortzetting en zo nodig uitbreiding van budgetbegeleiding en schuldbemiddeling is heden ten dage geen overbodige luxe. Daarnaast zullen we ook oog hebben voor schuldpreventie. Door sensibilisering voor en rond schulden streven we ernaar om de schuldenproblematiek op langere termijn te verkleinen. We toetsen de vacatures van gemeente en OCMW op invulbaarheid door kwetsbare mensen. Samenaankoopformules onderzoeken op effectiviteit en stimuleren ingeval van positieve evaluatie. We zullen tevens preventief de risicogroepen responsabiliseren wat uitgaven betreft.

We moeten achterhalen welke mensen moeilijkheden hebben om hun energiefactuur te betalen. Zij moeten intensief begeleid en ondersteund worden. In dit kader is het raadzaam om door informatieverstrekking vanuit een éénloketprincipe ook in te zetten op het terugdringen van het energieverbruik en het promoten van energiezuinig en duurzaam (ver)bouwen en/of wonen.

Leefloon en maatschappelijke dienstverlening

We zetten maximaal in op de activering van leefloners. Taalkennis Nederlands is essentieel voor het vinden van een job. Dit wordt goed opgevolgd door de sociaal assistenten.

Senioren

De grootste uitdaging voor dit beleidsdomein is inspelen op de vergrijzing die op ons afkomt.

De nodige voorzieningen dienen ontwikkeld te worden om de groep ‘jonge’ senioren zo lang mogelijk autonoom en zonder zorgondersteuning te laten functioneren.

De nodige infrastructuur en logistieke ondersteuning moeten gegenereerd worden om autonoom functioneren met zorgtaakondersteuning mogelijk te maken met als doel zorgbehoevende 60-plussers zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te houden. Hiertoe moet de zorg zo veel als mogelijk verruimd worden.

De behoefte aan infrastructuur om de niet-autonoom functionerende senioren op te vangen wordt dag na dag groter. Om in deze behoefte te voorzien moeten er dringend projecten op de rails worden gezet.

We stippelen een lokaal woonzorgbeleid uit. Een seniorenbeleidsplan zal worden uitgeschreven op basis van een seniorenbehoeftenonderzoek en in samenwerking met de seniorenverenigingen en de seniorenraad.

Strategische doelstellingen

We gaan ervan uit dat in iedere deelgemeente een aangepast zorg- en woonaanbod moet ontplooid worden. Niet-hulpbehoevende senioren kunnen hierin geactiveerd worden als vrijwilligers via een algemene vrijwilligersdatabank.

Tactische doelstellingen

Ieder centrum voor senioren moet voorzien zijn van ontmoetingsruimtes. Er moet uitgekeken worden hoe we de stijging van het aantal serviceflats kunnen garanderen. Dit kan door uitbreiding van de bestaande serviceflats of door de bouw van nieuwe. Daarnaast is het gewenst dat er dagopvang en kort verblijf mogelijk wordt. We plannen overleg met De Lijn, B-Post en anderen om af te toetsen of er in aangepaste dienstverlening voor senioren kan worden tegemoetgekomen. Aangepaste woontypologieën moeten worden aangemoedigd, o.a. seniorenwoningen. Verkavelingsvergunningen hebben versoepeling nodig om bv. kangoeroewonen mogelijk te maken.

Operationele doelstellingen

Het infoblad zal maandelijks een rubriek bevatten met een artikel over senioren, OCMW, gezondheid en/of preventie. Een algemene seniorengids zou een bron van informatie kunnen zijn voor de senioren. Een ‘goeiemorgentelefoon’ zou een zeer positieve ondersteuning zijn. Het lokaal sociaal huisloket zal ook op het gemeentehuis zijn ingang vinden. De samenwerking met de mindermobielencentrale is onontbeerlijk. De afdekking van de bevoegdheid ‘senioren’ binnen de OCMW-administratie wordt op zijn minst gezegd cruciaal. Het geniet de absolute voorkeur dat voor de functie van seniorenbeleidscoördinator geen nieuw personeelslid  wordt aangetrokken maar dat er een verschuiving zal gebeuren binnen het bestaande personeelsbestand. Seniorensport (seniorensportdag) moet continu worden aangemoedigd. Het onderhoud en nazicht van zitbanken moet worden bestendigd. Na evaluatie van het aantal zitbanken eventueel aan uitbreiding denken. Ook moet er worden nagegaan waar er openbare toiletten kunnen voorzien worden, bv. aan de petanquebanen. De horeca sensibiliseren om hun toiletten open te stellen voor openbaar gebruik. Een duidelijke communicatie i.v.m. de belbus is wenselijk.

Welzijn / gezondheid

We hebben oog voor nieuwe beschavingsziekten en zoeken naar gepaste ondersteuning voor het gezondheidsbeleid i.v.m. diabetes , hoge bloeddruk, obesitas, depressie, enz.

De veiligheid en preventieambtenaar heeft ook oog voor gezondheid. In overleg met LOGO en de huisartsenkring  gaan we na wat er nog extra kan worden opgezet binnen Lubbeek.

Strategische doelstellingen

Verhogen van de algemene gezondheid en het welzijn van de bevolking is een must.

Operationele doelstellingen

Toegankelijkheid van openbare gebouwen moet worden getoest. Een evaluatie van de gemeentelijke premie voor incontinentiemateriaal dringt zich op. Een sociale correctie voor huisvuil moet gerealiseerd worden. De preventiecampagne tegen borstkanker zal worden voortgezet. Initiatieven zoals bloeddonatie verdienen ondersteuning..

Ter verbetering van de warme maaltijden zal beroep worden gedaan op de expertise van een diëtiste.

Het gebruik van water .i.p.v. frisdrank en fruitsap zal in de scholen worden gestimuleerd door een infocampagne.

Een laagdrempelig sportaanbod voor senioren zal worden opgezet.

We willen ons eigen personeel motiveren om een voorbeeldfunctie op te nemen inzake beweging bv. door met de fiets naar het werk te komen.

De premie voor woonaanpassingen is aan evaluatie toe. Hiervan maken we grondig werk.

Indien na analyse blijkt dat de oprichting van een gezondheidsraad een meerwaarde biedt, wordt de samenwerking met LOGO stopgezet. Indien niet, dan wordt deze samenwerking bestendigd.

Documenten